Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 new releases
Manager 360 aStore


 
Change the Culture, Change the Game
ผู้เขียน: Roger Connors, Tom Smith
ผู้จัดพิมพ์: Portfolio
จำนวนหน้า: 222
ราคา: $25.95
buy this book

Change the Culture, Change the Game จะช่วยผู้นำให้เปลี่ยนแปลงองค์กรได้สำเร็จ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบขึ้นในองค์กร และด้วยโมเดล Results Pyramid ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการทำงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุผลการเปลี่ยนแปลงองค์กร และสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่พึงปรารถนา

Roger Connors และ Tom Smith 2 ผู้เชี่ยวชาญการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบในองค์กร ผู้แต่งหนังสือ เล่มนี้ชี้ว่า ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นความสามารถสำคัญที่ผู้นำทุกคนต้องมีในโลกทุกวันนี้ หากต้องการจะรักษาองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทต่างๆ ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

วัฒนธรรมความรับผิดชอบ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบ เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หากปราศจากความรับผิดชอบแล้วไซร้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรจะพังทลายลงอย่างรวดเร็ว คนในองค์กรจะต่อต้านการริเริ่มใหม่ๆ จนถึงกระทั่งอาจทำลายความพยายามในการเปลี่ยนแปลงองค์กร แต่หากทุกคนมีความรับผิดชอบ ก็ง่ายที่จะยอมรับว่า ตนมีหน้าที่จะต้องช่วยให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรประสบผลสำเร็จ เพื่อตัวของพวกเขาเองและเพื่อองค์กร

ความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร ที่เชื่อมโยงร้อยรัดทุกคนในองค์กรเข้าด้วยกัน และนับเป็นปัญหาที่ท้าทายที่สุดขององค์กรในทุกวันนี้ด้วย

ความรับผิดชอบที่มากขึ้น จะนำไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการ เมื่อคุณสร้าง “วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ” ขึ้น ในองค์กร คุณกำลังสร้างองค์กรที่เต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเกม พลิกสถานการณ์ให้มาอยู่ข้างเรา และเอาชนะคู่แข่งได้ในที่สุด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่พึงปรารถนา และการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่วางอยู่บนฐานของการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนถาวร

เริ่มต้นที่การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

มีคำกล่าวว่า ถ้าคุณไม่รีบบริหารวัฒนธรรมองค์กรเสีย ก่อน คุณจะถูกมันบริหารเสียเอง วัฒนธรรมองค์กร คือวิธีคิดและทำของคนทุกคนในองค์กร ทุกๆ องค์กรต่างมีวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งอาจจะเข้ากับคุณหรือไม่ก็ได้ และที่สำคัญคือ วัฒนธรรมองค์กรมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของบริษัท การบริหารวัฒนธรรมองค์กร ก็เพื่อทำให้ทั้งผู้นำ ผู้จัดการ ทีมงาน และพนักงาน คิดและปฏิบัติในแนวทางที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุผลที่ปรารถนา การบริหารวัฒนธรรมองค์กรให้ดี ควรได้รับความใส่ใจและให้ความสำคัญ ไม่แพ้การพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยและพัฒนา หรือการขาย

ผู้นำที่ช่ำชองประสบการณ์ย่อมตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหมายถึงการเปลี่ยนเกม ด้วยการทำให้องค์กรสามารถเติบโตเร็วกว่าคู่แข่ง เอาชนะเศรษฐกิจที่เลวร้ายได้ ปฏิวัติคุณค่าในองค์กร และทุกอย่างที่เป็นความสำเร็จในการเอาชนะคู่แข่ง จงบริหารวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Results Pyramid

พีระมิดแห่งผลลัพธ์ที่ต้องการแสดงให้เห็นองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างของวัฒนธรรมองค์กร คือประสบการณ์ ความเชื่อ และการลงมือทำ ที่ทำงานสอดคล้องกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ ประสบการณ์ช่วยยืนยันความเชื่อ ความเชื่อทำให้เกิดการลงมือทำ และการลงมือทำนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ปรารถนา

การจะเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องระดมคนทั่วทั้งองค์กร ให้เข้าร่วมกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง มีหลักการ 5 ประการที่จะทำให้พนักงานทุกคน เข้ามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปง

1. ต้องเริ่มต้นด้วยความรับผิดชอบ การสร้างความรับผิดชอบเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ปรารถนานั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการระบุให้ชัดเจนว่า ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นคืออะไร หากไม่มีความชัดเจนในจุดนี้ คุณจะไม่สามารถระดมคนทั้งองค์กร ให้ทุ่มเทความพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ และจะไม่สามารถผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้

2. เตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้ ถ้าหากไม่สามารถระดมทุกคนในองค์กร ให้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องทุ่มเทความพยายามทุกอย่าง เพื่อทำให้ทุกคน พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการชักจูงใจและให้ความมั่นใจแก่พนักงานถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และจากการที่พวกเขามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนั้น

3. เริ่มต้นจากบนสุดและทีมที่พร้อม ไม่ว่าคุณจะริเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขึ้นในระดับใดขององค์กร ในระดับทีม แผนก บริษัทในเครือหรือสาขา หรือทั้งองค์กรคุณจะต้องเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตำแหน่งบนสุดขององค์กรเสมอ จึงจะได้ผลมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ยังต้องเริ่มต้นจากทีมที่พร้อม สร้างความรับผิดชอบต่อกันและกันภายในทีมเหล่านี้ นี่คือการสร้างรากฐานที่ถูกต้อง สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้น

4. ควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม การควบคุมโดยทั่วไปก็เช่น การติดตามความก้าวหน้าของ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ต้องการ การกำหนดมาตรวัดความคืบหน้าที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของทุกคนจะต้องไม่เพียงแค่ได้ชื่อว่ามีส่วนร่วม แต่ทุกคนต้องซื่อสัตย์ ในการช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบขึ้นทั่วทั้งองค์กร

5. คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์สูงสุด การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นงานที่ต้องการความร่วมมืออย่างสูง และต้องการการมีส่วนร่วมของทุกคนในทุกระดับ ทุกคนล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมใหม่

เปลี่ยนเกม เปลี่ยนผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร สามารถสร้างความแตกต่างได้ ด้วยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่ธุรกิจต้องการ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทุกวันนี้ ซึ่งทุกคนต่างเผชิญกับสภาพการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจที่หนักหน่วง ไม่ว่าคุณจะทุ่มเทให้กับการเพิ่มประสิทธิภาพมากเพียงใด ก็อาจยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ใหม่ตามที่ต้องการได้ เกมนี้ไม่ใช่เกมแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพ หากแต่ต้องเปลี่ยนไปเล่นเกมใหม่ ซึ่งต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเสียก่อน เมื่อวัฒนธรรม เปลี่ยน เกมก็เปลี่ยน และด้วยการลงเล่นในเกมใหม่นี้เท่านั้น จึงจะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการได้ ซึ่งก็หมายถึงความสำเร็จขององค์กรนั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงในระดับวัฒนธรรมองค์กร จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของคนทั่วทั้งองค์กร และเติมพลังให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบผลสำเร็จupcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย