Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน12 มีนาคม 2547
ตลท.ย้ายTUNTEX/BRCเข้ารีแฮบโกปลดปล่อย "RANCH" กลับหมวดปกติ             
 


   
www resources

โฮมเพจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   
search resources

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บางกอกกรับเบอร์
ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย), บมจ.-TUNTEX
บางกอกแรนซ์
ศรีไทย ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ, บมจ.
Stock Exchange
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่งคือ TUNTEX และ BRCเข้าข่ายต้องฟื้นฟูกิจการโดยจะขึ้น SP ห้ามการซื้อหรือขายหุ้น ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.47 พร้อมย้ายไปหมวด REHABCO ในวันที่ 15 มี.ค. 2547 แต่ผ่อนผัน การประกาศเข้าข่ายต้องจัดทำแผน ฟื้นฟูกิจการของ SRI ส่วน RANCH ซึ่งอยู่ในหมวด REHA BCO ย้ายกลับสู่หมวดปกติ

รายงานข่าวจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ได้ระบุว่า สำหรับการประกาศเข้าข่ายต้องฟื้นฟูกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นได้กำหนดหลักเกณฑ์การต้องจัดทำแผนฟื้นฟู กิจการหรือแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยใช้เกณฑ์ พิจารณาบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ต่ำกว่าศูนย์

ทั้งนี้ ในการพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาปรับปรุงบวกกลับด้วยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และ/หรือปรับปรุงหักลดด้วยรายการที่ผู้สอบบัญชีได้ระบุถึงในรายงานผู้สอบบัญชีประเภทแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับปรุงมีค่าต่ำกว่าศูนย์ก็ให้นำมาพิจารณาตามเกณฑ์เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วย

จากการพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.46 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่บริษัทจดทะเบียนนำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ได้ปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการหรือแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์มีจำนวน 2 บริษัท บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TUNTEX) , บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (BRC)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเพิกถอน หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ตลาดหลักทรัพย์จึงประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบว่าบริษัทต้องแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนและขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวในวันที่ 12 มี.ค. 47 และ ย้ายหลักทรัพย์ไปอยู่ภายใต้หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินงาน (CompaniesUnder Rehabilitation) หรือ REHABCO ในวันที่ 15 มีนาคม 2547

โดยยังคงห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนครบ 30 วันนับจากวันประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือจนถึงวันที่ 10 เม.ย.47 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทมีเวลาที่จะพิจารณาอย่างรอบ คอบก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ดีที่สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้บริษัทแจ้งให้ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบภายในวันที่ 10 เม.ย.47 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนทั่วไปถึงทางเลือกว่า บริษัทจะดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายต่อไปหรือจะเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนกำหนดเวลาดำเนินการในทางเลือกดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้หมวดREHABCO ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. 47 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 ภายหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าบริษัทมีทางเลือกใดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีโอกาสซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้อีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 เป็น ต้นไป จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ผ่อนผันการประกาศเข้าข่ายต้องฟื้นฟูกิจการ บริษัท ศรีไทย ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) (SRI)ที่ได้นำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 46 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งปรากฏว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ และต่อมา SRI ได้ ขอผ่อนผันการประกาศให้บริษัทเข้าข่ายต้องฟื้นฟูกิจการเนื่องจากปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งคาดว่าจะสามารถ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเม.ย.47 และผลจากการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ามากกว่าศูนย์จากการแปลงหนี้เป็นทุนและการยกเลิกดอกเบี้ยบางส่วน

ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรผ่อนผันการประกาศเข้าข่ายต้องฟื้นฟูกิจการของ SRIออกไปจนถึงการนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.47 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในหมวด REHABCO ซึ่งจากการพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 พบว่ามีบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าสามารถให้พ้นเหตุเพิกถอนและย้ายกลับหมวดอุตสาหกรรมปกติได้ คือ บริษัทบางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) (RANCH) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างประสานงานกับบริษัทในการขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปโปรดศึกษา รายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว และติดตามการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อไป

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย