Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน22 กรกฎาคม 2547
BGHซื้อหุ้นเพิ่มทุนรพ.กรุงเทพภูเก็ต             
 


   
www resources

โฮมเพจ โรงพยาบาลกรุงเทพ

   
search resources

กรุงเทพดุสิตเวชการ, บมจ.
โรงพยาบาลกรุงเทพ
วัลลภ อธิคมประภา
Hospital
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
BGH ใช้เงินกว่า 10 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำนวน 2,170,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจาก 49.01% เป็น 51.18% เชื่อจะสามารถบริหารกิจการในบริษัทดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการขยายฐานรายได้ตามงบการเงินรวมของกลุ่ม

นายวัลลภ อธิคมประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ( BGH ) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทวาระพิเศษครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ว่าที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด จำนวน 2,170,700 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นราย อื่นของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ในราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,853,500 บาท

การซื้อขายจะมีขึ้นในเดือนนี้ ซึ่งรายการดังกล่าวทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

โดย BGH จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด จำนวน 2,170,700 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ไม่ใช้สิทธิจองซื้อ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิจองซื้อดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ไม่จัดเป็นรายการประเภทใด ๆ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ากำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ขนาดของรายการจะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 0.27

สำหรับบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ดำเนินธุรกิจกิจการสถานพยาบาลเอกชน จดทะเบียนเมื่อ 15 มีนาคม 2537 มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท แบ่งเป็น 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท และอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวจะทำให้ BGH ถือหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด เพิ่มขึ้นจาก 49.01% เป็น 51.18% ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน โดยการซื้อหุ้นครั้งนี้ BGH จะชำระด้วยเงินสดจำนวน 10,853,500 ล้านบาท

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะทำให้ BGH สามารถบริหารกิจการในบริษัทดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการขยายฐานรายได้ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย