Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน6 ตุลาคม 2547
เพิกถอน"รอยเนท"ออกตลาดเตือนแมลงเม่าระวังซื้อ-ขายหุ้น             
 


   
www resources

โฮมเพจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โฮมเพจ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

   
search resources

รอยเนท, บมจ.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAMC
Stock Exchange
บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ สั่งเพิกถอนหุ้น "รอยเนท" ออกจากตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เปิดซื้อขายครั้งสุดท้าย 14 ต.ค.-15 พ.ย.นี้ เตือนรายย่อยระมัดระวังในการ ซื้อหุ้น หลังบริษัทไม่ยอมเคลียร์งบการเงิน

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทรอยเนท จำกัด (มหาชน) (ROYNET) ออกจาก การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เนื่องจากบริษัทฝ่าฝืนไม่นำส่งงบการเงินและรายงานตามมาตรา 56 เป็นระยะเวลานาน ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืน ละเลย ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาต ให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ ROY-NET ในวันที่ 14 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2547 ก่อนสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

รายงานข่าวกล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2546 ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศให้ ROYNET เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนอันเนื่องมาจากบริษัทไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2545 ซึ่งล่าช้า เกินกว่า 180 วัน อีกทั้งยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2546 โดยกำหนดให้บริษัทนำส่งงบการเงินที่ล่าช้าทั้งหมดภายในวันที่ 1 มีนาคม 2547 มิฉะนั้น ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท แต่บริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่อนผันระยะเวลาให้ 2 ครั้ง คือให้ นำส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และครั้งสุดท้ายผ่อนผันให้นำส่งงบการเงินประจำปี 2545 งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2546 รวมทั้งงบ การเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2547 ตามที่บริษัทขอมาภายในวันที่ 15 กันยายน 2547 ทั้งนี้ งบการเงินที่บริษัทนำส่งต้อง ไม่ปรากฏว่ารายงานของผู้สอบบัญชีเข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ในระบบควบคุมภายใน หรือระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ หรือบริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือ 2. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือ 3. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังมิได้นำส่งงบรายไตรมาส 1 และ 2 ปี 46 ซึ่งล่าช้า มากว่า 360 วัน คณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์จึงสั่งเพิกถอน ROYNET จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเพิกถอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่หุ้นสามัญของบริษัทจะสิ้นสภาพ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการตามกำหนดการดังนี้ 1.ประกาศสั่งเพิกถอน หลักทรัพย์ ROYNET ระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2547 2.อนุญาตให้ซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในวันที่ 14 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2547 และหลักทรัพย์ของบริษัทจะสิ้นสภาพ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย