Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ เมษายน 2545
 
นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2545
The 10 Lenses             
 

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณใจกว้าง

Mark Williams มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของคนเรา ที่มีต่อคนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม ในฐานะที่ปรึกษา นักฝึกอบรม และนักเขียนผู้ประสบความสำเร็จ เขาใช้เวลา 17 ปี เป็นผู้นำการสัมมนาที่ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม เป็นการสัมมนาที่มีเป้าหมายจะช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะเปิดใจกว้างต่อความแตกต่าง และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมของคนอื่น และหนังสือเล่มนี้ก็คือผลจากความพยายามตลอดหลายปีของเขา ที่ต้องการจะสร้างเครื่องมือที่เราสามารถนำไปใช้ทำความเข้าใจและสื่อสาร เกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้

แว่นทั้งสิบ

"แว่น 10 ชนิด" หมายถึง มุมมอง 10 มุมมองที่แตกต่างกัน ที่คนเรามีต่อความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ความเป็นชาติและวัฒนธรรม มุมมองหมายถึงทัศนคติ ความเห็นและความรู้สึกของเรา แว่นทั้งสิบมีอะไรบ้าง

- Assimilationist คือ พวกที่มีมุมมองแบบส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว คนที่มีมุมมองแบบนี้ต้องการให้ปัจเจกยอมซ่อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน เพื่อหลีกทางให้แก่วัฒนธรรมระดับชาติและอุดมการณ์ชาตินิยม

- Colorblind คือกลุ่มที่ให้คุณค่าแก่ปัจเจกและไม่สนใจเรื่องสีผิวและเชื้อชาติ โดยเชื่อว่าการไม่ให้ความสำคัญกับสีผิวเป็นการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม

- Culturalcentrist คือ พวกที่มีมุมมองว่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คนที่มีทัศนคติแบบนี้ต้องการเน้นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอคติ

- Meritocratist กลุ่มนี้เชื่อมั่นในการทำงานหนัก คุณความดีส่วนตัว และการแข่งขัน ว่าเป็นสิ่งที่จะตัดสินความสำเร็จในชีวิต

- Victim/Caretaker นี่เป็นมุมมองของคนที่เห็นว่าการได้รับการปลดปล่อยให้มีอิสระเป็นเป้าหมายที่สำคัญ และยังคงรู้สึกทุกข์ทรมานจากการกดขี่ในอดีตที่บรรพบุรุษเคยได้รับมาเป็นเวลาหลายชั่วคน

'แว่น' ที่เหลืออีก 5 ชนิดได้แก่ Elitist, Integrationist, Multiculturalist, Seclusionist และ Transcendent

อิทธิพลของความรับรู้ที่เรามีต่อคนอื่น

แว่นหรือมุมมองเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการกระทำของเราอย่างลึกซึ้ง ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าจะเป็นการบริหารคน การให้บริการลูกค้า การทำงานร่วมกับคนอื่น หรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ต่างก็สวมแว่นชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในแว่นทั้งสิบ ในการมองและรับรู้เกี่ยวกับคนอื่น แว่นมุมมองที่เขาสวมอยู่จะทำให้เขาลงความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อคนอื่น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม คนเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ การทำความเข้าใจกับมุมมองต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เราสามารถจะมองเห็นและเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของตัวเราเองที่แสดงออกไป ว่าเกิดจากเรากำลังสวมแว่นชนิดใดในแว่นทั้งสิบ และทำให้เราสามารถสังเกตเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราได้

มุมมองที่เรามีต่อคนอื่น ไม่เพียงมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับครอบครัว กับเพื่อน และเพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อการทำงานของเราอีกด้วย ผู้จัดการสามารถใช้ความรู้เรื่องมุมมองนี้ทำความรู้จักกับพนักงานของตน และสามารถพัฒนาจุดแข็งของพนักงานเหล่านั้นได้ ผู้นำอาศัยความรู้เรื่องมุมมองสร้างระบบทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม กับพนักงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และสามารถจะกำหนดวิธีที่องค์กรจะสื่อสารกับลูกค้าและชุมชนได้อีกด้วย การรับรู้ที่เรามีต่อคนอื่นยังมีบทบาทสำคัญต่อบริษัทในแง่ของการจัดหาคัดเลือกพนักงาน การจ้างงาน การจัดพี่เลี้ยงให้พนักงานใหม่ การฝึกอบรม และการจ่ายค่าตอบแทน ความรู้เรื่องมุมมองที่เรามีต่อบุคคลอื่น ทำให้เราตระหนักถึงมุมมองที่เรามีต่อลูกค้า และที่สำคัญกว่าคือทำให้รู้ว่าลูกค้ามีมุมมองต่อเราและบริษัทของเราอย่างไร

มุมมองเกิดจากอะไร

เมื่ออธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของมุมมองแต่ละมุมมองแล้ว Williams ได้อธิบายต่อไปว่า มุมมองเกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ และการตีความหมายที่เราได้รับและเรียนรู้มา บวกกับเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความคิดทางการเมือง อาชีพและอื่นๆ ที่เรามีและเป็นอยู่ ทั้งสองส่วนนี้รวมกันก่อเกิดเป็นมุมมองเฉพาะตัวของแต่ละคน ที่จะฝังติดแน่นอยู่ในความเป็นตัวตนของเรา

หลังจากให้คำอธิบายที่มากพอที่จะทำให้ผู้อ่านของเขาเข้าใจถึงแว่นทั้งสิบแล้ว Williams ก็ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องมุมมองทำให้เราเปิดใจกว้างรับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ แม้แต่ในโลกของการทำงาน พนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมุมมองย่อมได้เปรียบพนักงานอื่นๆ ในเรื่องของการวางตัวและความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ อันสามารถนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ บริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมุมมองย่อมได้เปรียบคู่แข่งในการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อเรารู้ว่า แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันไปอย่างไร เราย่อมสามารถสื่อสารกับเขาได้ดีขึ้น ท้ายสุด Williams กล่าวว่า เราควรปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากการถูกผูกมัดด้วยแว่นทั้งสิบ เขาได้เสนอ 'แว่นที่สิบเอ็ด' ซึ่งมีมุมมองว่าโลกและมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยสามารถคงไว้ทั้งความหลากหลายและความยั่งยืน เขาชี้ว่า แว่นที่สิบเอ็ดนี้เองที่จะเป็นเครื่องมือ ที่ทำให้องค์กรสามารถใช้ความหลากหลายที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงสุด และสามารถประสบความสำเร็จในระดับสูงสุด

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย