Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ มิถุนายน 2529
 
นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2529
ทีมงานที่แข็งแกร่ง, ความเป็นเลิศในการให้บริการ และการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี คือความสำเร็จของไอบีเอ็ม             
โดย สมภพ อมาตยกุล
 


   
www resources

IBM Homepage

   
search resources

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย, บจก.
Computer
ทีมงานที่แข็งแกร่ง, ความเป็นเลิศในการให้บริการ และการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี คือความสำเร็จของไอบีเอ็ม

ไอบีเอ็มประเทศไทยนั้นมีประวัติยาวนานในประเทศไทยกว่า 33 ปีแล้ว นโยบายของไอบีเอ็มก็คือดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศใดก็ต้องปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ ซึ่งสะท้อนมาสู่ปรัชญาด้านการบริหารที่พยายามส่งเสริมอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามลำดับความชำนาญ

ในด้านสังคม ไอบีเอ็มให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง เราได้มีโครงการซึ่งมีส่วนสร้างสรรค์การพัฒนา เช่น โครงการแว่นตาสำหรับเยาวชนในชนบท โครงการโภชนาการที่ลำปาง และการมอบรางวัลไอบีเอ็มสำหรับนักประดิษฐ์ และนักวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมเป็นกำลังใจกับนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ไทย

โครงการต่างๆ นี้สืบเนื่องมาจากที่เราถือว่า อยู่ในประเทศใด ก็ต้องปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศนั้น เราต้องตอบแทนช่วยเหลือสังคมที่เราอาศัยอยู่ เราจะไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ ถ้าสังคมนั้นมีปัญหา เราถือว่าภาคเอกชนต้องร่วมมือกับภาครัฐบาลอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาสังคมไทย ให้ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับเรื่องนี้เราถือเป็นหน้าที่

ปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับไอบีเอ็มประเทศไทย แล้วมีปัจจัยหลายประการ เช่น การพัฒนาบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ทีมงาน การเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ และการเป็นผู้นำในด้านวิทยาการและสินค้าของเรา เป็นต้น

ในด้านการบริหารคนนั้น หลักการสำคัญๆ ในการดำเนินงานและการปฏิบัติตัวของพนักงานไอบีเอ็มทั่วโลกมีอยู่สามประการคือ

หนึ่ง-การให้ความเคารพผู้อื่นในฐานะปัจเจกชน

สอง-ความเป็นเลิศในการทำงาน

สาม-ความพอใจของลูกค้าในการบริการของเรา

อุดมการณ์นี้ได้แปรมาอยู่ในรูปของการเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์มีส่วนในการออกข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานในด้านต่างๆ เรียกว่า SUGGESTION PROGRAM นอกจากนั้นยังมีโครงการ SPEAK UP เพื่อให้พนักงานมีช่องทางหาความยุติธรรมต่อตนเอง ผู้จัดการต่างๆ ก็ต้องดำเนินนโยบาย OPEN DOOR POLICY เพื่อให้พนักงานได้เข้าปรึกษางานหรือปัญหาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ส่วนนโยบายด้านการตลาด สิ่งที่ไอบีเอ็มให้ความสำคัญเสมอมาก็คือการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า และเรายังคงนโยบายด้านนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

และในด้านการบริการก็ได้ให้ความสำคัญในสองเรื่องคือ

หนึ่ง-การฝึกอบรมพนักงาน เราได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ เพื่อที่จะได้สามารถบริการลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาการ วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์นั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว พนักงานของเราจำเป็นจะต้องรู้จริงเพื่อที่จะได้สามารถแนะนำให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอง-ความรู้สึกมีส่วนร่วม สิ่งนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ถ้าขาดความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติไปสู่จุดหมายร่วมกันแล้ว งานการใดๆ ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ

เป้าหมายทั้งสองนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อของไอบีเอ็มว่าคนของเราคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของไอบีเอ็ม

ในด้านการตลาด ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าความพอใจของลูกค้าในการบริการของไอบีเอ็มเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เราเน้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เฉพาะในปีที่แล้วนั้น ไอบีเอ็มได้จัดการอบรมแก่ลูกค้าของเรารวมแล้วมากกว่า 6,900 STUDENT DAYS คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการบริหารงานหรือการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไอบีเอ็มต้องการให้ลูกค้าที่ได้ลงทุนไปได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ไอบีเอ็มให้ความสำคัญมากต่อการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้มิได้จำกัดอยู่ในวงของการประดิษฐ์คิดค้นแต่รวมถึงความรู้ และประสบการณ์ด้านการตลาด การบริหารและการจัดการซึ่งจำเป็นอย่างมากต่อการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆ ก็ตาม

นอกจากการอบรมพนักงานของเราเพื่อให้ก้าวทันกับวิทยาการด้านนี้แล้ว เรายังมีหน่วยงาน คือไอบีเอ็มเซ็นเตอร์เพื่อให้การอบรมแก่ลูกค้าของเราโดยเฉพาะ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเพื่อฝึกอบรมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ในด้านการศึกษา ไอบีเอ็มร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหารทั้งในส่วนราชการและเอกชน ได้ร่วมกับสถาบันเอไอทีในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมการผลิต และในต้นปีนี้ก็ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดตั้งศุนย์ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม แก่ครูอาจารย์ทั่วประเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

ไอบีเอ็มประเทศไทยนั้นมีความมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ เราก็รู้สึกว่ายังมีโอกาสที่จะขยายงานได้อีกมาก เพื่อที่จะสนองความต้องการของประเทศไทยเราทำธุรกิจด้วยความรอบคอบแต่ก็มีความพร้อม เป้าหมายของเราคือการก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ

เราเห็นว่าไม่แน่เสมอไปที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้จะเข้าขั้นเลวร้ายอย่างที่ใครๆ คิดกัน และรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินมาตรการหลายประการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องเข้าใจว่าการทำธุรกิจจะขยายตัวทวีขึ้นเรื่อยๆ หรือเล็งผลเลิศทุกปีโดยไม่มีช่วงชะลอการขยายตัวนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ระยะนี้ถือเป็นช่วงชะลอการขยายตัวในวัฏจักรของการทำธุรกิจ เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ ซึ่งผ่านการขยายตัวหันมาปรับปรุงองค์กรภายในของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวต่อไป

เปรียบไปแล้วก็เหมือนคนไต่ภูเขาที่ต้องมีช่วงพักเอาแรงบ้างเท่านั้น.   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย