Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ พฤศจิกายน 2545
 
นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2545
ตราสินค้าพระราชทาง "สุวรรณชาด" The Real Nation Brand             
โดย สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย
 

   
related stories

ที่เหนือกว่ายุทธศาสตร์ซี.พี.
Persidential Suite 2619 เย็นวันหนึ่งกับ ธนินท์ เจียรวนนท์

   
www resources

โฮมเพจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   
search resources

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
อาชว์ เตาลานนท์
จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าที่เป็นของคนไทย ผลิตโดยคนไทย และได้พระราชทานตราสินค้า "สุวรรณชาด" ขึ้นเป็นต้นแบบ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของคนไทย

เป็นตราสินค้าพระราชทานที่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างที่จะพัฒนาให้มีสถานะเป็น "ตราสินค้าแห่ง ชาติ" อย่างจริงจังในอนาคต

การพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "หอการค้าไทย" ใช้ชื่อตราสินค้า "สุวรรณชาด" ดำเนินการตามแนวพระราช ประสงค์ ภายใต้โครงการ "ภูมิใจในตรา สินค้าไทย" โดยมี "เสื้อทองแดง" เป็นสินค้า นำร่องของโครงการ จึงมิได้มีความพิเศษ จำกัดอยู่ที่วัตถุประสงค์หลักว่าด้วยการปลุก จิตสำนึกให้คนไทยหันมานิยมสินค้าไทย และร่วมภาคภูมิใจในตราสินค้าไทยให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

หากในด้านหนึ่งยังเป็นภาพสะท้อนของนัยว่าด้วย "ยุทธศาสตร์การพัฒนา" ที่ได้ทรงพระราชทานต่อพสกนิกร ผ่านแนวพระราชดำริฯ ที่มีความลึกซึ้งยิ่ง

และดูเหมือนว่า "หอการค้าไทย" ที่มี ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนิน การผลิตและจำหน่าย "เสื้อทองแดง" ในครั้งนี้ ตระหนักและมุ่งสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในประเด็นที่ว่านี้ อย่างแข็งขัน

คณะกรรมการโครงการภูมิใจในตรา สินค้าไทย และคณะทำงานเพื่อประสานงานโครงการฯ จึงมิได้ประกอบไปด้วยกรรมการ และสมาชิกของ "หอการค้าไทย" เท่านั้น หากยังประกอบไปด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย รวมถึงบริษัทโฆษณา ที่ได้ร่วมระดมความคิด กันเป็นคณะทำงานขนาดใหญ่ โดยมี พรพินิจ พรประภา เป็นประธานโครงการฯ

ภายใต้ความชำนาญการ ในการจัดการธุรกิจ คณะทำงาน ในโครงการฯ ได้อาศัยประสบการณ์หลากหลายมาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์แนวทางทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การผลิตและหีบห่อ (production & packaging) หรือแม้กระทั่งการจัดเตรียมช่องทางการกระจายสินค้า และการจัดตั้งหน่วย สนับสนุนการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนที่เกิดจากความเข้าใจและตระหนักดีถึงการนำเทคโนโลยี มาใช้สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้อย่างน่าสนใจยิ่ง

ตลอดจนการให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านคุณภาพของ "เสื้อทองแดง" โดยมี SGS Thailand ในเครือของ SGS Group (Societe Generale de Surveillance : 1878) แห่งสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนับเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต

ซึ่งนี่อาจเป็นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเพื่อเตรียมการสำหรับนำ "เสื้อทองแดง" ภายใต้ตราสินค้า "สุวรรณชาด" ออกสู่ตลาดโลกในฐานะ "ตราสินค้าระดับโลก" ในอนาคต

ขณะที่ Call Center หมายเลข 0-2900-9977 ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์บริการขายผ่านโทรศัพท์ Call Center ที่หมายเลข 0-2900-9988 ได้รับการจัดวางไว้ในฐานะศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสาร ควบคู่กับการใช้ช่องทางของ www.thaiechamber.com ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดและที่มาของโครงการภูมิใจในตราสินค้าไทย และการจัดทำเสื้อทองแดงได้ตลอดเวลาเท่านั้น หากเว็บไซต์นี้ยังเป็นช่องทาง การสั่งซื้อและชำระเงิน ในลักษณะของ eCommerce ที่มีบริการส่งสินค้าถึงที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ทั้ง Call Center และ www. thaiechamber.com คือภาพสะท้อนของประสบการณ์และความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาบริหารระบบธุรกิจสมัยใหม่ของ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ซึ่งดำรงสถานะเป็นรองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) และรองประธานกรรมการ บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทีเอ) ในปัจจุบันอย่างยากที่จะปฏิเสธ

ทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและดำรงบทบาทอย่างสำคัญในการพัฒนาระบบของ www.thaiechamber.com ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และบริษัท อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ในเครือบริษัทเทเลคอมเอเซีย ตั้งแต่เมื่อ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย เมื่อปี 2544 แต่นั่นอาจไม่สำคัญเท่ากับการออกแบบและพัฒนาช่องทาง eCommerce สำหรับ "เสื้อทองแดง" ในคราวนี้

และ Call Center ทั้งสองหมายเลขล้วนมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ในอาคารเทเลคอมเอเซีย ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งของสำนักงาน ดร.อาชว์ และย่อมดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ เทเลคอมเอเซีย อย่างมิพักต้องสงสัย

แผนประชาสัมพันธ์ ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะนอกจากการแถลง ข่าวเปิดโครงการ "ภูมิใจในตราสินค้าไทย" ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ LOWE แล้ว หอการค้าไทยยังได้เชิญ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโสของหอการค้าไทย มาเป็นผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ "เสื้อทองแดง" ภายใต้ตราสินค้าพระราชทาน "สุวรรณชาด"

ขณะที่กรรมการที่ปรึกษาอาวุโสของหอการค้าไทยบางท่าน ไม่ว่าจะเป็น ธนินท์ เจียร-วนนท์, ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย, ชาตรี โสภณพนิช รวมทั้งนักธุรกิจและบุคคลชั้นนำของสังคมไทยอีกส่วนหนึ่ง ต่างได้รับเชิญมาเป็นผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ในวาระพิเศษนี้เช่นกัน

แต่ทั้ง Call Center และ www.thaiechamber.com หรือแม้กระทั่งแผนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่ายใดๆ ย่อมเป็นเพียงปรากฏการณ์ปลายน้ำ ที่มีความสำคัญในฐานะองค์ประกอบเล็กๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ คุณค่า ที่เกิดขึ้นจาก แนวพระราชดำริฯ ว่าด้วย "ตราสินค้าสุวรรณชาด" และ "เสื้อทองแดง" ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบพระราชทานเป็นปฐมบทของกระแสธารที่ไม่สิ้นสุดนี้

แม้ว่า "เสื้อทองแดง" ซึ่งเป็นสินค้านำร่องภายใต้ตราสินค้าพระราชทาน "สุวรรณชาด" จะได้รับพระบรมราชานุญาตให้ผลิต และจำหน่ายในวาระแรกนี้เพียง 300,000 ตัว ที่หากเป็นการผลิตเสื้อโปโลในตราสินค้าระดับโลกรายอื่นๆ ที่ผลิตแต่ละแบบไม่เกิน 50,000 ตัว จะเป็นจำนวนที่มากอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ แต่ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดี ดูเหมือนว่าจำนวนผลิตที่ 300,000 ตัวซึ่งเป็นการคำนวณจากฐานของการจำหน่าย เสื้อทองแดง ในครั้งก่อน อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน

เพราะนี่คือ ตราสินค้าแห่งชาติ ที่ทรงคุณค่าและความหมายยิ่ง

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย