Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายสัปดาห์21 พฤศจิกายน 2548
ธ.ก.ส.:สังข์ทองในคราบเงาะป่า แบงก์รัฐที่ถูกมองข้ามความสำคัญ             
 


   
www resources

โฮมเพจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

   
search resources

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ธ.ก.ส.
Banking and Finance
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของธ.ก.ส.เปรียบเสมือนปิดทองหลังพระ ทำให้เป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะรู้ถึงความสำคัญของธนาคารแห่งนี้ แต่สำหรับเกษตรกรชื่อนี้กลับเป็นที่รู้จักมักคุ้นอย่างดีด้วยว่าเป็นลูกค้าหลักที่ธ.ก.ส.เข้าไปให้บริการ และแม้ว่าวันนี้ชื่อเสียง บทบาท และหน้าที่ของธ.ก.ส ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ในอนาคตเมื่อมีการขยายขอบเขตการให้บริการ ทั้งชื่อและบทบาทของธ.ก.ส.จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ธ.ก.ส.ได้เตรัยมปรับบทบาทและภาพลักษณ์องค์กรใหม่เพื่อเพิ่มขีดความทางการแข่งขันเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ก็ตาม แต่ภาพการเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐไม่ได้เปลี่ยนไป ธ.ก.ส.ยังคงวิ่งและปรับบทบาทตนเองตามนโยบายที่รัฐมอบหมาย โดยเฉพาะนโยบายคู่ขนานที่รัฐต้องการให้ ธ.ก.ส.เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยากจน ควบคู่กับการสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปัญหาความยากจนเป็นนโยบายหลักที่รัฐต้องการแก้ไข และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เป็นหนึ่งในธนาคารเฉพาะกิจที่ต้องรับนโยบายดังกล่าวมาแก้ไข และขอบเขตของกลุ่มที่ ธ.ก.ส.ต้องให้ความช่วยเหลือนั้นเน้นไปที่ชุมชนชาวชนบท ด้วยเห็นว่าเครือค่ายการให้บริการของธ.ก.ส.ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างใกล้ชิดกับประชาชนในระดับฐานรากดังกล่าว

ทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกว่า ต่อไปหน้าที่ของ ธ.ก.ส.จะไม่ใช่แค่ธนาคารเพื่อเกษตรกรเพียงอย่างเดียว แต่จะขยายของเขตให้บริการที่กว้างขึ้น ด้วยเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบท ขณะเดียวกันก็มองแนวทางที่จะพัฒนาชุมชนสร้างรากฐานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ชาวชุมชน

"การแก้ปัญหาความยากจนควบคู่การสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นนโยบายคู่ขนานที่ประยุกษ์มาจากแนวคิดของรัฐในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจคู่ขนาน ด้วยมองว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นั้นคือการมีแต่พอเพียง ซึ่งเมื่อช่วยได้ถึงจุดนี้แล้วการจะพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ต่อไปอีกก็ไม่ใช่เรื่องยาก"

ในวันนี้ การทำงานของธ.ก.ส.ยังมีขอบเขตที่จำกัดเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรเท่านั้น แต่ในปีหน้าบทบาทหน้าที่จะเพิ่มขึ้น ในวันวันนี้ ธ.ก.ส. จึงต้องเตรียมตัวเพื่อรับของขอบข่ายงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่การสนับสนุนการลงทุนแก่เกษตรกร แต่ยังรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในชนบท เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น พร้อมกับการเชื่อมโยงสหกรณ์ทุกประเภทให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ให้ชาวชุมชนนั้น ทนง ได้มอบนโยบายให้ธ.ก.ส.เพิ่มด้วยการเชื่อโยงกับกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญ อย่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเสริมด้านศักยภาพการผลิต การส่งออก และมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชนมากขึ้น

อย่างไรก็ตามบทบาทเดิมผ่านมาของ ธ.ก.ส. ได้เข้าไปช่อยเหลือ ดูแลเกษตรกรลูกค้าแล้วกว่า 5.4 ล้านครัวเรือน เป็นลูกค้าเกษตรรายคน 3.9 ล้านครัวเรือน สถาบันเกษตรกร 1.5 ล้านครัวเรือน มีการให้สินเชื่อแล้ว 422,084 ล้านบาท

หากว่าบทบาทและขอบเขตการทำงานของธ.ก.ส.เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ในปีหน้า เชื่อว่าประชาชนโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทจะได้รับความช่วยเหลือขึ้น ซึ่งธ.ก.ส.ในวันนี้ไม่ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความรู้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ รวมถึงการหาช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการหาตลาดให้แก่ลูกค้าด้วย

ธ.ก.ส.นั้นมีภาพเหมือนสังข์ทองในคราบเงาะป่า การทำงานของธนาคารแห่งนี้น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ และโดยเฉพาะกลุ่มฐานลูกค้าของธ.ก.ส.ซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ต้องได้รับการดูแลมากที่สุดด้วยถือเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ อันนำไปสู่ความยังยืนทางเศรษฐกิจ   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย