Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน29 พฤษภาคม 2549
ธนชาต-กรุงศรีระบบดูแลข่าวลือหลวม             
 


   
www resources

โฮมเพจ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
โฮมเพจ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต

   
search resources

ธนชาต, บล.
Funds
กรุงศรีอยุธยา, บล.
ก.ล.ต.ตรวจสอบพบ 2 โบรกเกอร์ "ธนชาต-กรุงศรีอยุธยา"มาตรการแก้ปัญหาข่าวลือยังไม่รัดกุม พบเจ้าหน้าที่มาร์เกตติ้งยังไม่มีความเข้าใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร รวมถึงไม่มีการกำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบการบริหาร ความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาตซึ่งมีความเสี่ยงที่สูง และบล.กรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้บล.ธนชาต มาจากผลการตรวจสอบเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีประเด็นที่มีความเสี่ยงจากการที่บริษัทมิได้คำนวณค่า ความเสี่ยงจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในวันแรกที่บริษัทลงนามในสัญญารับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีผลทำให้การคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ(NC)ไม่ถูกต้อง เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 109 ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขมิให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก โดยจะกำหนดให้สำนักกรรมการจัดส่งรายงานการประชุมซึ่งมีการอนุมัติการรับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับฝ่ายบัญชีทุกครั้ง เพื่อให้ฝ่ายบัญชีสามารถติดตามทวงถามเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากฝ่ายวาณิชธนกิจและคำนวณ NC ให้ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้บริษัทไม่มีระบบในการตรวจสอบวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก่อนการทำรายการบิ๊กล็อต โดยบริษัทได้ปรับปรุงแล้ว ซึ่งให้เจ้าหน้าที่การตลาดตรวจสอบวงเงินของลูกค้าบนหน้าจอซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนแล้ว จึงส่งเรื่องให้หัวหน้าฝ่าย การตลาดและส่วนบริหารความเสี่ยงและเครดิต เพื่อตรวจสอบและอนุมัติก่อนการส่งคำสั่งเข้าไปในระบบ นอกจากนี้บริษัทจะได้ปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับกระดานบิ๊กล็อตเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

บล.ธนชาตไม่ได้ควบคุมดูแลและติดตามในประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลุกค้า ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

สำนักงานก.ล.ต.ยังตรวจสอบพบว่าบล.ธนชาตยินยอมให้เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในการเปิดบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า โดยฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพยเพียงแต่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากธนาคารที่ ลูกค้ามีเงินฝากหรือตรวจสอบลายมือชื่อของลูกค้าเท่านั้น โดยมิได้มีการสอบยันรายการดังกล่าวกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งบริษัทได้ แก้ไขกรณีการเปิดบัญชี บริษัทได้แก้ไขการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่การตลาดและฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่การตลาดเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องขอเพื่อยืนยันความมีตัวตนของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาเครดิตกำหนดกรอบให้ส่วนบริการสัมพันธ์ใช้เป็นเกณฑ์ในการสุ่มตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า

นอกจากนี้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่การตลาดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีไว้รองรับรายการผิดพลาด(error port) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ในลักษณะที่พิจารณาได้ว่าเป็นการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรับการโอนรายการซื้อขายหลักทรัพย์เข้าบัญชี error port โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดต้องขออนุมัติผู้จัดการส่วนขึ้นไป ซึ่งบริษัทได้แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว

บล.ธนชาตมิได้จดบันทึกหลักฐานที่พนักงานฝ่ายวาณิชธนกิจและฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ทำการตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียน watch list และ restricted list กับหน่วยงาน compliance ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดหรือไม่

ผู้บริหารของบล.ธนชาตที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในเป็นประจำมิได้แจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นของบุคคลที่มิได้จดทะเบียนเป็นคู่สมรสตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และบริษัทยังไม่ให้ความสำคัญกับมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับข่าวลือ โดยเจ้าหน้าที่การตลาดยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงาน compliance ก็ยังไม่มีระบบการติดตามตรวจสอบในประเด็นนี้อย่างจริงจัง ซึ่งต่อมาบริษัทได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อเกิดข่าวลือกับตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

เจ้าหน้าที่การตลาดนำข้อมูลการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ารายหนึ่งไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นทราบ ซึ่งส่วนกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ดำเนินการลงโทษ โดยการตักเตือนเจ้าหน้าที่การตลาดรายดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้บริษัทได้กำชับพนักงานให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้าด้วย

บล.ธนชาตยังได้นำทรัพย์สินของลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายประเภทเครดิตบาลานซ์ไปฝากหรือลงทุนในบริษัทใหญ่และบริษัทร่วมของบริษัทโดยไม่ได้ดำเนินการให้ลูกค้ายินยอมก่อน เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 98(3) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

ขณะที่บล.กรุงศรีอยุธยานั้น สำนักงานก.ล.ต.พบว่าบริษัทมิได้ติดตามให้แน่ใจว่ามีการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทรับจะไปพิจารณาทบทวนวงเงินให้ครบถ้วน และจะกำหนดเกณฑ์ลดวงเงินอัตโนมัติในกรณีลูกค้าไม่ active เป็นระยะเวลา 1-3 ปี

บล.กรุงศรีอยุธยายังไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางเรื่องการจัดการเกี่ยวกับข่าวลือที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์อย่างจริงจัง พบว่ายังไม่มีการกำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แทนบุคคลที่ลาออกไปแล้ว และบริษัทนำเงินของลูกค้าฝากไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยมิได้ขอความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยได้ย้ายเงินฝากของลูกค้าทั้งหมดไปไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ทันที รวมทั้งได้จัดส่งรายงานทรัพย์สินของลูกค้าโดยระบุข้อความให้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถฝากเงินไว้ที่สถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทได้   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย