Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน9 พฤศจิกายน 2550
"โยธิน"ทุ่ม2หมื่นล้านเทกโอเวอร์AA             
 


   
www resources

โฮมเพจ แอ๊ดวานซ์ อะโกร

   
search resources

แอ๊ดวานซ์ อะโกร, บมจ.
กำพล ชยะสุนทร
Pulp and Paper
บอร์ด AA เปิดทาง "โยธิน ดำเนินชาญวณิชย์ " ที่ประกาศเจตนาซื้อหุ้นบริษัท 532,381,308 หุ้น ราคาหุ้นละ 39 บาท คิดเป็นเงิน 20,762.87 ล้านบาท เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทใหม่ และผู้เสนอซื้อหุ้นอาจนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งอื่น ๆ เพื่อสามารถระดมทุนขยายกิจการในอนาคต

นายกำพล ชยะสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (AA ) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่5/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ว่าบอร์ดพิจารณารับทราบข้อเสนอการแสดงเจตนาซื้อหุ้นของ AA โดยมีเงื่อนไขของผู้เสนอซื้อที่ประชุมมีมติรับทราบข้อเสนอการแสดงเจตนาซื้อหุ้น AA ของ ผู้เสนอซื้อ คือนายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 (หนังสือแสดงเจตนา) โดยผู้เสนอซื้อในฐานะผู้บริหาร กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของ AA 1,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0003 %ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยนายโยธิน มีความประสงค์ที่จะเสนอซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป 532,381,308 หุ้น คิดเป็น 99.9997 %ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด หรือหุ้นสามัญในส่วนที่ผู้เสนอซื้อ ไม่ได้เป็นเจ้าของ ณ วันเริ่มเสนอซื้อแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ในราคาหุ้นละ 39.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ สูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการล่าสุด ประมาณร้อยละ 30 และทำการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) คิดเป็นเม็ดเงินถึง 20,762.87 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้เสนอซื้อมีแผนที่จะดำเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อได้ดำเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอซื้ออาจพิจารณานำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากตลาดทุน เพื่อการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป โดยผู้เสนอซื้อจะดำเนินการดังกล่าว หากผู้เสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯโดยสมัครใจจากการ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งผู้เสนอซื้อเป็นผู้เสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น เป็นการทั่วไป และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯโดยสมัครใจ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหุ้นในหลักการแล้ว และก่อนพ้นระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งจะได้กำหนดต่อไป)

นอกจากนี้ ในข้อเสนอของผู้เสนอซื้อดังกล่าว ได้แจ้งถึงกรณีที่ผู้เสนอซื้ออาจเจรจาเสนอซื้อหุ้นของ บริษัทฯ บางส่วนจากผู้ถือหุ้นบางราย โดยจะเสนอซื้อที่ราคาที่ไม่ดีไปกว่าราคาเสนอซื้อหรือไม่เกิน39.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าว (หากมี) อาจจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มระยะเวลาเสนอซื้อ หรือภายหลังจากที่การเสนอซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้เสนอซื้อได้ยืนยันว่าได้รับการการสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ

โดยแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหุ้น

บอร์ดพิจารณาอนุมัติการจัดให้มีการประชุมชี้แจง (Presentation) ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดประชุมชี้แจง (Presentation) ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยสมัครใจ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอตามหนังสือแสดงเจตนาของผู้เสนอซื้อ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 วันที่ 24 ธันวาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊คทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 9 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้า ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ

สำหรับราคาหุ้น AA วานนี้พบว่าปิดที่ 37.50 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท คิดเป็น 11.94% โดยเปิดตลาดที่ราคา 36.75 บาท สูงสุดที่ 38 บาท ต่ำสุดที่ 36.75 บาท และมีด้วยมูลค่าซื้อขายรวม 470 ล้านบาท   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย