Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ กันยายน 2535
 
นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2535
"กติกาการเก็บข้อมูลและการศึกษา"             
โดย สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล สุภาวดี ธีรดิษฐานันท
 


   
search resources

Research
Electric
พูนศิริ บุญนิกรวรวิทย์
งานศึกษาวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามจำนวน 240 ชุด เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง (self-administration questionnaire) และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจไว้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และอาชีพ

งานวิจัยชิ้นนี้อาศัยกระแสข่าวและรายงานประกอบการศึกษาวิชาวิจัยโฆษณา หลักสูตรปริญญาวารสารศาสตร์บัณฑิต ของ พูนศิริ บุญนิกรวรวิทย์ และคณะ ในความเอื้อเฟื้อของรศ. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นพื้นฐานในการเรียบเรียงผลการวิจัย

ความหมายและสัญลักษณ์

การรับรู้ หมายถึง การรู้จักและเข้าใจของผู้บริโภค ต่อคุณสมบัติและยี่ห้อของสินค้า

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้ในสินค้า

ทัศนคติเชิงบวก หมายถึง ทัศนคติความรู้สึกของผู้บริโภคต่อเครื่องเล่นวิดีโอคาราโอเกะว่าเป็นสิ่งบันเทิงที่ทุกบ้านควรจะมี สามารถใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และใช้ฝึกร้องเพลงได้

ทัศนคติเชิงปานกลาง หมายถึง ความรู้สึกหรืออาการที่ไม่แน่ใจของผู้บริโภคต่อเครื่องเล่นวิดีโอคาราโอเกะว่าเป็นไปในเชิงบวกหรือเชิงลบ

แนวโน้มการซื้อ หมายถึง ประเภทของสินค้า ระดับราคา และสถานที่ที่ผู้บริโภคจะเลือกสำหรับการซื้อสินค้า

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ให้คะแนนโดยพิจารณาจากรายได้/เงินเดือน, จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, เครื่องคอมพิวเตอร์, รถยนต์, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

oc หมายถึง ระดับนัยสำคัญ (level of significant)

df หมายถึง องศาอิสระ (degree of freefom)

X2 หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ที่คำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง

X2s หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร์จากตารางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญที่กำหนดให้

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย