Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์15 ธันวาคม 2553
3 กลยุทธ์ขับเคลื่อน “ซีพี ออลล์”             
 


   
search resources

ซี.พี. ออลล์, บมจ.
ผ่ากลยุทธ์ “ซีพี ออลล์” ภายใต้การนำของ “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” ที่นอกจากจะใช้หลักหมากล้อมในการบริหารจัดการแล้ว ยังได้ใช้หลัก TQM (Total Quality Management) ตลอดจนธรรมะมาเป็นแกนในการนำองค์กรกับหลายโครงการที่นำมาพัฒนาบุคลากรภายในและเผยแพร่ออกสู่สังคม

1.บริหารงานด้วยหลัก TQM

มีองค์กรใหญ่จำนวนมากที่ใช้หลักการบริหารงานแบบ TQM (Total Quality Management) หรือหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ ซึ่ง TQM เป็นกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ เริ่มตั้งแต่เรียนรู้ความต้องการและสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง แล้วนำมาพัฒนาในเรื่องสินค้าและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต็มที่

“เรานำหลักการบริหารงานแบบ TQM (Total Quality Management) มาใช้ในองค์กร โดยปรับให้เหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน และเน้นสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อให้เกิดผลในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลดีกลับไปสู่ผู้บริโภคที่ใช้บริการของเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด” ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าว

ก่อศักดิ์ได้อธิบายถึงคาถา TQM ซึ่งนำมาซึ่งความสำเร็จที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ว่าประกอบไปด้วย

1.Total Commitment ความสำเร็จที่เกิดจากทุกคนร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุด

2. Team Work การทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และมีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร

3. Market In การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เน้นให้นำเอาความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกมากำหนดสิ่งที่เรากระทำและปรับปรุง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

4. Next Process คำนึงถึงอยู่เสมอว่าผู้ที่รับงานต่อจากเราคือลูกค้า ซึ่งเราต้องเอาใจใส่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

5. Fact & Data ใช้หลักการ 3 จริง ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลจริง สถานที่จริง และเหตุการณ์จริง มาเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ

6. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) เป็นวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวางแผน-นำแผนไปปฏิบัติ-ตรวจสอบผลสำเร็จ และกำหนดเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างครบวงจร

7. Process Oriented ใช้กระบวนการและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมให้ความสำคัญกับกระบวนการและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม แทนที่จะไปรอผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย เพราะหากใส่ใจกระบวนการเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมานั่นเอง

2.ใช้หลัก “ธรรม” นำองค์กร

นอกจากการบริหารงานเชิงคุณภาพแล้ว ต้องยอมรับว่า ซีพี ออลล์ ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจและคว้ารางวัลต่างๆ มากมาย ก็เพราะการนำหลักธรรม มานำองค์กร ซึ่งวันนี้หลายๆ องค์กรภาคเอกชน ได้นำหลักธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง เพราะแต่ละองค์กรย่อมต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นคนดี

“วันนี้เรามีพนักงานประมาณ 9 หมื่นกว่าคน และให้บริการลูกค้าเกือบ 6,000,000 คนต่อวัน เราได้นำหลักธรรมของพระพุทธองค์มาปรับใช้ในการบริหารองค์กร เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อบริการลูกค้าที่มีความหลากหลายจำนวนมากได้”

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของซีพี ออลล์ ได้ทำโครงการที่ส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนาหลากหลายโครงการ อาทิ “ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา” โดยส่งเสริมให้ครูแขนงต่างๆ ในโรงเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ด้วยการอบรมหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมฝึกปฏิบัติ เรื่องสติ สมาธิ ปัญญา

“เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” เป็นโครงการปฏิบัติธรรมนำสมัยที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลาถึง 15 ปี เพื่อให้พนักงานของบริษัทและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมทำนุบำรุงศาสนกิจ ศาสนสถาน อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานที่มีภารกิจวุ่นวาย ได้มีโอกาสทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งภายใน 1 เดือน จะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรมะ 3 สัปดาห์ ส่วนอีก 1 สัปดาห์จะเป็นฆราวาสมาเล่าข้อคิดในการนำธรรมะมาใช้ดำรงชีวิต ทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 น. - 13.25 น. ณ ชั้น 11 ซีพี ทาวเวอร์

“ไม่เพียงแต่พนักงานเท่านั้นที่จะมาร่วมฟังธรรมบรรยาย แต่เรายังเล็งเห็นถึงประโยชน์ของคนในชุมชนแถวๆ สีลมที่ไม่มีวัด จึงคิดว่าเราน่าจะมีวัด จึงตั้งโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่ละครั้งมีคนเข้าฟัง 300 คน”

นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสนามสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก สังกัดวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งที่ผ่านมามีพนักงานของบริษัทมาสอบเป็นจำนวนกว่า 2,000 คน และในปีนี้มีพนักงานให้ความสนใจเข้าสอบถึงกว่า 1,500 คน

“เราได้นิมนต์พระวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จากวัดสุทัศนเทพวราราม และวัดบวรนิเวศวิหาร มาบรรยายให้ความความรู้แก่พนักงาน โดยอนุญาตให้พนักงานที่ต้องการเรียนธรรม ใช้ช่วงเวลาทำงานสามารถมาเรียนธรรมศึกษาได้ ไม่ถือว่าเป็นการขาดงาน จากการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาจะเห็นได้ว่าพนักงานมีสมาธิในการทำงาน มีความรอบคอบ และมีความสุขกับงานที่รับผิดชอบ เมื่อมีความสุขแล้วเขาจะทำงานอย่างเต็มที่“

ธรรมศึกษาเพื่อพนักงาน

ปี 2553 ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2553 ในโครงการ “ล้านดวงใจสอบธรรมศึกษา...เฉลิมพระเกียรติ” โดยใช้สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบัน การศึกษา จัดสอบธรรมศึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 1,500 คนของซีพี ออลล์ และเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดผ่านทีวีกระจายไปยังสถานที่สอบกว่า 4,000 แห่งโดยมีผู้สอบทั้งสิ้นกว่า 2.3 ล้านคนทั่วประเทศ

“การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ทำให้เราได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องการทำงานและชีวิตส่วนตัว ในส่วนของการทำงาน ทำให้เรามีความสงบใจเย็น มีความอดทนอดกลั้นเพิ่มขึ้น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รอบคอบ นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมะ เพราะถ้าเป็นที่อื่นคงไม่มีโอกาสแบบนี้ และเป็นความภูมิใจของชีวิตที่ได้ทำบุญพร้อมกับการทำงาน สำหรับชีวิตส่วนตัวได้นำไปใช้กับการบริหารครอบครัว รวมถึงการปลูกฝังจริยธรรมที่ดีให้กับลูกๆ ด้วย” วารุณี วรารักษพงศ์ พนักงาน บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก เล่าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนธรรมศึกษา

ขณะที่ ณัฐดนัย ซื้อตระกูล พนักงาน บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนธรรมศึกษา ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมมาประยุกต์ในการทำงานส่วนหนึ่ง ใช้ในชีวิต ประจำวันอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งหลักธรรมต่างๆ ที่ได้เรียนก็นำมาใช้งานอย่างได้ผล เช่น การทำจิตใจให้สงบ ทำให้เรามีสติสมาธิกับงาน ทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

จากการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการบริหารงาน และเป็นผู้ที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด เมื่อเดือนตุลาคม 2553 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงมอบรางวัล “พุทธคุณูปการ ประเภทกาญจนเกียรติคุณ” ให้แก่ซีอีโอของซีพี ออลล์

สรุปได้ว่าปี 2553 เป็นปีทองแห่งความสำเร็จของซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นที่กระจายทั่วประเทศกว่า 5,700 สาขาในวันนี้ ด้วยการนำองค์กรที่ยึดหลักทางด้านบริหารจัดการ TQM ผนวกกับหลักธรรมเป็นธงนำองค์กรขับเคลื่อนทัพอย่างลงตัว

3.หมากล้อมสร้างวัฒนธรรม
สะท้อนซีพี ออลล์

บางคนบอกว่ายุทธศาสตร์การเคลื่อนธุรกิจของเซเว่น อีเลฟเว่น เหมือนการเดินทางของ “โกะ” หรือ “หมากล้อม” ศาสตร์เก่าแก่อายุกว่า 4 พันปี ที่ก่อศักดิ์ ขยั้นขะยอให้พนักงานขององค์กรทุกระดับ และประชาชนทั่วไป เข้ามาร่วมกันศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ผู้บริหารบางคนบอกว่า หากพนักงานของซีพี ออลล์ คนใดมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง “โกะ” จนสามารถไต่ระดับความเก่งกาจขึ้นไปในชั้นสูงๆ ก็อาจมีผลต่อการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้หากใครปรารถนาเข้ามาทำงานยังองค์กรแห่งนี้ หากมีความสามารถในการเล่นหมากล้อมระดับ 1 ดั้งขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาในการเข้าทำงานเป็นพิเศษ ปัจจุบันมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรแห่งนี้เพราะโกะแล้วหลายสิบคน

เพราะโกะ ไม่ใช่แค่เกมการจับกินฝ่ายตรงข้าม หรือทำลายฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือน “ตำราพิชัยสงคราม” ที่ก่อศักดิ์ นำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการสยายอาณาจักรร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ และยังเป็นตัวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวซีพีออลล์ อีกทั้งยังฝึกให้ผู้เล่นเป็นนักวางแผนกลยุทธ พัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ในเชิงวิเคราะห์ คือการกำหนดลักษณะของปัญหา , พิจารณาค้นหาสาเหตุ , ประเมินกำลังและสภาพแวดล้อม , กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ต่างๆ ทั้งหมดแล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ อย่างดีที่สุด ทำให้เป็นคนสุขุมนุ่มลึก ละเอียดรอบคอบ ตัดสินใจอยู่บนอยู่บนหลักของเหตุผลไม่ใช้อารมณ์

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ ซีพี ออลล์ บอกเหตุผลที่ซีพีออลล์ให้การสนับสนุนและบรรจุเป็นหนึ่งในการคัดเลือกพนักงาน ว่า เป็นเพราะหมากล้อมสอนผู้เล่นให้รู้จัก "แบ่งปัน" ด้วยเกมการแข่งขันต้องให้คู่แข่งมีพื้นที่และสอนให้ชนะโดยไม่ทำลายผู้อื่น เพราะหากใครคิดทำลายคู่ต่อสู้ก็จะพ่ายแพ้หมากล้อมกระดานนั้น เนื่องจากกลายเป็นการทำลายตนเอง

จะมีประโยชน์อะไรหากสิ่งที่ตอบแทนผู้ชนะ คือซากปรักหักพัง

คว้า 3 รางวัลใหญ่ปี 2553

ผลลัพธ์จากการบริหารงานเชิงคุณภาพ ทำให้ซีพี ออลล์คว้ารางวัลชนะเลิศได้ถึง 3 รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีกเมืองไทย “รีเทลล์ เอเซีย - แปซิฟิก ท็อป 500 แรงก์กิ้ง 2010 อวอร์ด” (Retail Asia-Pacific Top 500 Ranking 2010 Awards) จัดโดย นิตยสาร รีเทลล์ เอเชีย ร่วมกับ ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ เคพีเอ็มจี ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจัดที่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ถัดมาแค่สัปดาห์เดียว ก่อศักดิ์ ก็คว้ารางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Awards 2010) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนิตยสารการเงินธนาคาร ซึ่งคัดเลือกจากเกณฑ์ต่างๆ อาทิ เป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ ให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

“เพราะมีทีมงานที่รักกันดี เข้มแข็ง ทุ่มเททำงานในทุกสถานการณ์ และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งตรงกับนโยบายของบริษัทที่ว่าเราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข เพราะถ้าทีมงานและพนักงานร้านไม่มีความสุข ทำให้แสดงออกมาทางหน้าตา ทำให้บรรยากาศไม่ดี คนเข้าร้านก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีตามไปด้วย ดังนั้น หลักการทำงานของผมก็คือ ทำให้ทีมงานประมาณ 9 หมื่นกว่าคนมีความสุขก่อน” ก่อศักดิ์ กล่าวถึงแนวคิดในการบริหารองค์กรและทีมงานที่ผลักดันให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

กระทั่งล่าสุด เขาก็ได้รับรางวัล “ซีอีโอ ยอดเยี่ยม” จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (SAA Awards for Listed Companies) ประเภทธุรกิจบริการ โดยพิจารณาจากความเป็นผู้นำองค์กรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

“ความสำเร็จทุกอย่างของเรามาจาก Teamwork ทีมงาน 9 หมื่นกว่าคนก็เปรียบเสมือนกองทัพ ที่ต้องเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในทุกสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี หากเมื่อไรก็ตามกลไกการทำงานไม่ดี ทำอะไรก็เกิดการติดขัดกันไปหมด” ซีอีโอ ซีพี ออลล์ บอก   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย