TRUE ควัก 6 พันล.ช่วยลูกให้ทีเอ ออเร้นจ์ขยายธุรกิจ


ผู้จัดการรายวัน(20 สิงหาคม 2547)กลับสู่หน้าหลัก

บอร์ด TRUE ใจป้ำควักเงินในกระเป๋าจำนวน 6,000 ล้านบาท ให้ "กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค" เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ ทีเอ ออเร้นจ์ พร้อมทำ Memorandum of Agreement กับเครือ เจริญโภคภัณฑ์ เพื่อกำหนดข้อตกลงที่จะชดใช้คืนเงินและทรัพย์สินอื่นให้แก่กันและกันในอนาคต เตรียมขอผู้ถือหุ้น 23 กันยายนนี้

นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 มีมติอนุมัติให้สนับสนุนทางการเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท แก่บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (BITCO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด (TAO) ซึ่ง TRUE ถือหุ้นอยู่ 43.86% เพื่อที่ BITCO จะได้นำเงินดังกล่าวไปลงทุนต่อใน TAO ถือเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจของ TAO ต่อไป

พร้อมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำ Memorandum of Agreement กับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) เพื่อให้บริษัทฯ และ CPG มีข้อตกลงชัดเจนที่จะชดใช้คืนเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นให้แก่กันและกัน ในกรณีที่ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ BITCO และ TAO ภายใต้ Sponsor Support Agreement

อย่างไรก็ตาม การรับภาระผูกพันที่ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ BITCO/TAO ตาม Sponsor Support Agreement นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการทำ Sponsor Support Agreement กับกลุ่มเจ้าหนี้แล้ว และการ Refinancing ของ TAO เสร็จเรียบร้อย ซึ่งในขณะนี้ยังเจรจาในรายละเอียดไม่แล้วเสร็จ

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ BITCO ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TAO จำนวน 819 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39 ของหุ้นทั้งหมดของ BITCO ในราคารวมทั้งสิ้น 1 บาท จาก Orange Group เพื่อให้บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการใน BITCO และ TAO อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะเป็นผู้นำทางโทรคมนาคมของภาคเอกชนเพียงรายเดียวที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ ซึ่งภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวนั้นการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการจัด Refinancing ของ TAO เสร็จเรียบร้อยแล้ว

และเพื่อให้ TAO สามารถจัด Refinancing ได้สำเร็จ และบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นใน BITCO ดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ BITCO และ TAO โดยมีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) เป็นผู้ร่วมสนับสนุนทางการเงินด้วย ภายใต้ Sponsor Support Agreement ที่จะจัดทำขึ้นกับกลุ่มเจ้าหนี้ของ TAO พร้อมกับการ Refinancing

ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 23 กันยายน 47 นี้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บอร์ดบริษัทได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมครั้งนี้ด้วย

โดย 2 จาก 10 วาระการประชุมนั้น จะมีวาระที่พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 43,083,393,190 บาท เป็น 38,096,415,400 บาท โดยการยกเลิก หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 498,697,779 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หลังจาก นั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 38,096,415,400 บาท เป็น 46,583,393,190 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 848,697,779 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมทั้งวาระอื่นอีก 8 วาระที่จะขอความเห็นชอบ จากผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าวด้วย


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.