BGH ฮุบ BNH 88% หลังซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสริมบริการแแกร่งเพิ่มศักยภาพแข่งขัน


ผู้จัดการรายวัน(28 มิถุนายน 2548)กลับสู่หน้าหลัก

BGH ทุ่ม 198 ล้านบาท ซื้อหุ้น บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ เพิ่มเป็น 87.60% ด้วยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีก 26.11% ในราคาหุ้นละ 13 บาท หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการบริการทางการแพทย์ที่แข็งแกร่งและเพื่อความชัดเจนในด้านการบริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (BNH) โดยเข้าซื้อหุ้นจำนวน 15,305,870 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.11% ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของBNH ในราคาหุ้นละ 13 บาท

โดยบริษัทจะมีการชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดรวม 198,976,310 บาท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BNH เพิ่มจาก 36,020,309 หุ้น หรือ 61.45% เป็น 51,326,179 หุ้น หรือ 87.60 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ BNH โดยจะทำรายการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยจะใช้แหล่งเงินทุนภายนอกจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทซื้อหุ้น BNH จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,620,307 หุ้น และจากบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด จำนวน 7,685,563 หุ้น โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตโดยประเมินจากโอกาสทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตของ BNH

โดยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการทำรายการบริษัทจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการทางการแพทย์และเพื่อความชัดเจนในการกำหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นกำไรที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากการเติบโตทางธุรกิจของBNH

การลงทุนในครั้งนี้มีขนาดของรายการสูงสุดประมาณ 2.20% ของมูลค่ากำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการสอบทานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 BNH มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วจำนวน 586,119,350 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 58,611,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทโดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ดังนี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 61.45% บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 13.11% ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 13.00% สมาคมบางกอกเนอสซิ่งโฮม 5.31% และบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 2.73%


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.