อานิสงส์รายได้ค่าบริการเพิ่ม ดันผลงานBAFSปี48โต15%


ผู้จัดการรายวัน(24 กุมภาพันธ์ 2549)กลับสู่หน้าหลัก

BAFS กำไรงวดสิ้นปี 48 กำไรโตต่อเนื่อง 15% ผลจากรายได้ค่าบริการเพิ่ม ขณะที่บอร์ดมีมติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 37 สตางค์ หลังจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 25 สตางค์ และเทงบอีก เกือบ48 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 8 ไร่ สร้างสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน

ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BAFS) แจ้งผลการดำเนินงวดสิ้นปี 48 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 48 ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 417.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 363.49 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.07 บาท เหลือ 1.06 บาทต่อหุ้น หรือกำไรสุทธิ 14.87%

เนื่องจากบริษัทมีรายได้ค่าบริการ 1,139.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.71 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อรายได้ค่าบริการของบริษัทฯ จากปริมาณน้ำมันที่ให้บริการและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยปริมาณให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนลงเล็กน้อยส่งผลกระทบในทางบวกต่อรายได้บริษัท แต่บริษัทได้ปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นจาก 2.34 เซนต์ต่อแกลลอน เป็น 2.58เซนต์ต่อแกลลอน แต่รายได้จากค่าเช่าที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯปรับลดอัตราค่าเช่าระบบรับน้ำมันทางท่อลง

สำหรับค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนด้านบริการ 385.04 ล้านบาท และนอกจากนี้ยังมีการบันทึกสำรองเพื่อผลประโยชน์เมื่อออกจากงานของ เนื่องจากบริษัทฯรับประกันจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่พนักงานที่เข้างานก่อน แต่บริษัทฯได้ยกเลิกระเบียบสวัสดิการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานไป ส่วนต้นทุนการให้บริการลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 22.65 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา โดยมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลังของปี 48 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 157.25 ล้านบาท

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 หลังจากที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2548 ทั้งสิ้น 0.62 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 263.50 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 63.10

พร้อมกันนี้ บอร์ดยังอนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา รวมราคาที่ดินทั้งสิ้น 47,796,000 บาท

นอกจากนี้ BAFS ยังแจ้งคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 49 ว่าสรุปสาระสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับโครงการให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (คลังน้ำมัน) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ผู้ประกอบการคลังน้ำมันภายนอกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายอื่นๆเชื่อมต่อท่อน้ำมันกับระบบท่อส่งน้ำมัน (Hydrant) ที่บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) เป็นผู้ประกอบการ ณ บริเวณจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมต่อไป

"บริษัทฯ พร้อมปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวและได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันที่จะมีขึ้นในอนาคต จากการที่จะมีผู้ประกอบการคลังน้ำมันอากาศยานรายอื่นเข้ามาเป็นคู่แข่งในอนาคต โดยบริษัทฯมีความมั่นใจในศักยภาพในการดำเนินการและคุณภาพในการให้บริการน้ำมันอากาศยานที่บริษัทฯได้ยึดหลักปฎิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดมา และลูกค้าผู้ใช้บริการคลังน้ำมันอากาศยานส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา " ม.ร.ว. ศุภดิศกล่าว

โดยบริษัทฯได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญา เพื่อให้บริการน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสัญญาระยะยาวกับผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 10 ราย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.