BGHไล่เก็บRAMเพิ่มเป็น26.18% เทนเดอร์ฯที่เหลือราคาหุ้นละ480บ.


ผู้จัดการรายวัน(22 พฤศจิกายน 2550)กลับสู่หน้าหลัก

บอร์ด BGH ไล่เก็บหุ้นRAM เพิ่มจาก 19% เป็น 26.18% ด้วยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมแบบเฉพาะเจาะจงรวม 861,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 480 บาท คิดเป็น 7.18% เตรียมทำเทนเดอร์ฯ หุ้นที่เหลือ ยันไม่เพิกถอนและเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลัก พร้อมออกหุ้นกู้ไม่เกิน 7 พันล้าน เพื่อนำไปชำระหนี้และเป็นเงินทุน

นายวัลลภ อธิคมประภา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน2550 ว่าบริษัทจะเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) เพิ่มจากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ 19%

โดยจะเข้าซื้อหุ้น RAM จากผู้ถือหุ้นเดิมของ RAM เป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง จำนวน 590,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.92% ราคาหุ้นละ 480 บาท เป็นเงิน 283,200,000 บาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้น RAM เพิ่มขึ้นจากเดิม 19% เป็น 23.92% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 26 ธ.ค. 2550

นอกจากนี้บริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้น RAM อย่างมีเงื่อนไขจากผู้ถือหุ้นเดิมของ RAM เป็นการเฉพาะเจาะจง จำนวน 271,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.26% ราคาหุ้นละ 480 บาท เป็นเงิน 130,416,000 บาท ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้น ในวันที่ 26 ธ.ค. 2550 และหากการดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น RAM เป็น 26.18% ซึ่งมีผลให้ BGH มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ RAM ต่อไป โดยจะเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 480 บาท

ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทไม่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของ RAM รวมทั้งไม่ได้ต้องการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ แต่แนวทางการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งหากผลของการทำคำเสนอซื้อ ทำให้ RAM ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเพื่อดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ หรือมีเหตุแห่งการเพิกถอนเหตุอื่นและไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทก็จะพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติออกและเสนอ ขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทในวงเงินมูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้ปัจจุบันและเพิ่มช่องทางในการหาแหล่งเงินทุน โดยอาจออกในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 7 ล้านหน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2550 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 7R ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ และ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขณะที่ราคาหุ้น RAM วานนี้ พบว่าราคารูดลงต่อเนื่อง


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.