ยุทธศาสตร์สร้างขุมกำลังของเอส แอนด์ พี

โดย สุดจิตร์ ไชยตระกูลชัย
นิตยสารผู้จัดการ( มิถุนายน 2532)กลับสู่หน้าหลัก

เอส แอนด์ พี ได้พิสูจน์แล้วว่า ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่ "ความสามารถของพนักงาน"

ร้านเอส แอนด์ พี สาขาทองหล่อ 13 ในอดีตคือสำนักงานใหญ่ของเอส แอนด์ พี ถึงแม้ในปัจจุบันสำนักงานใหญ่จะย้ายไปอยู่ร้านที่ทองหล่อ 25 แต่ที่นี่ยังคงความสำคัญที่มีต่อธุรกิจของ เอส แอนด์ พี เพราะไม่ใช่เป็นเพียงร้านอาหารเท่านั้น แต่ที่ชั้นสองของร้านได้ถูกจัดให้เป็นส่วนที่เรียกว่า "ศูนย์ฝึกอบรม" เป็นส่วนสำคัญที่สร้างบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับทุกสาขาและทุกแผนกของเอส แอนด์ พี

พนักงานทุกคนของ เอส แอนด์ พี จะต้องผ่านการอบรม การฝึก และการสอบ จากที่ศูนย์ฝึกอบรมตั้งแต่แรกเข้า และตลอดการเป็นพนักงานของเอส แอนด์ พี ตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำงานและเพื่อการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน

การอบรมจะมีสำหรับบุคคลากรภายในเอส แอนด์ พี ทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมา

ระดับผู้บริหารจะมีการจัดอบรมให้ที่ร้านทองหล่อ 25 สำนักงานใหญ่ ในวันเสาร์เรียกว่า "วิชาการวันเสาร์" เป็นการอบรมในเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารให้ได้ผล และในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน

ในส่วนของพนักงานในร้านจะถูกแบ่งออกเป็น 5 หน่วย คือ หน่วยพนักงานบริการ หน่วยพนักงานขายเค้ก หน่วยครัวไทย หน่วยครัวญี่ปุ่น และหน่วยบาร์น้ำ แต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าหน่วย ควบคุมกันเองในการทำงาน และประเมินผลงาน

ในช่วงเริ่มแรกของการเริ่มเข้าทำงาน ซึ่งอยู่ในช่วงของการทดลองงาน พนักงานทุกคนทุกหน่วยจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 2 - 5 วัน ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในเอส แอนด์ พี วิธีการทำงาน ประวัติความเป็นมาของบริษัท และการทำงานขั้นพื้นฐานของแต่ละแผนก ซึ่งในช่วงนี้ พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ทองหล่อ 13 ชั้น 2 และมีการฝึกทักษะเบื้องต้น ที่ร้านอาหารเอส แอนด์ พี ทั้งที่ทองหล่อ 13 และทองหล่อ 25 โดยมีหัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ถ้าเป็นพนักงานบริการจะเรียกว่า BUS BOY หรือ "ม้าลาย" ส่วนในแผนกอื่นจะเรียกว่า BEGINNER

หลังจากผ่านในช่วงอาทิตย์แรก พนักงานทุกคนจะมีความสามารถขั้นพื้นฐาน เช่น พนักงานบริการจะมีทักษะในการเก็บโต๊ะ เสิร์ฟน้ำ หลังจากนั้น BUS BOY หรือ "ม้าลาย" และ BEGINNER จะกระจายไปทำงานในสาขาต่าง ๆ ตามที่สาขาใดต้องการ ในช่วงนี้จะใช้การฝึกที่เรยกว่า ON THE JOB TRAINING เข้ามาช่วยด้วย

ในช่วงเวลา 2 - 5 เดือนนี้เอง พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกจากหัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วย และจะมีการประเมินการทำงานของ BUS BOY และ BEGINNER จากหัวหน้าหน่วยว่า จะสามารถผ่านการทดลองงานไปได้หรือไม่

ผู้ที่ผ่านการทดลองงานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน โดยจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรจากผู้บริหารในวันปฐมนิเทศที่จะจัดให้มีทุกเดือน เพื่อเป็นการต้อนรับพนักงานใหม่สู่ครอบครัวเอส แอนด์ พี

หลังจากการบรรจุเป็นพนักงานประจำของเอส แอนด์ พี แล้ว ในช่วงของการทำงานจะมีการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น คิวซีเบื้องต้น หรือ 5 ส. และจะมีการฝึกในเรื่องเฉพาะแต่ละแผนกโดยหัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วย

ขั้นตอนของการจัดระดับเกี่ยวกับพนักงานประจำในแต่ละแผนกจะมีด้วยกัน 6 - 7 ระดับ ในแต่ละระดับที่พนักงานจะเลื่อนขึ้นไปจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ คือ การเรียกมาอบรมเพื่อการสอบเลื่อนระดับ สอบสัมภาษณ์ สอบการปฏิบัติ และผ่านการประเมินผลจากหัวหน้าหน่วยที่สังกัดอยู่ เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดได้จึงจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไป

ในกรณีของตำแหน่งต่าง ๆ ของการเป็นพนักงานบริการ โดยเริ่มจากการทดลองงานใช้เวลาประมาณ 2 - 5 เดือน ถ้าผ่านการประเมินผลจะได้เป็นพนักงานบริการระดับหนึ่ง หลังจากนั้นใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือน จะมีการอบรมและทดสอบ เพื่อเลื่อนเป็นพนักงานบริการระดับกลาง ต่อมาอีกประมาณ 1 ปี - 1 ปีครึ่ง จึงมีการพิจารณาเลื่อนเป็นพนักงานระดับก้าวหน้า หลังจากนั้นจึงจะเป็นพนักงานต้อนรับ รองหัวหน้าหน่วยบริการ และหัวหน้าหน่วยบริการต่อไป การเป็นพนักงานบิรการของเอส แอนด์ พี มีขั้นตอนการคัดเลือกมากกว่าที่ใคร ๆ คิดกัน และใช้เวลาเกือบ 8 เดือนกว่าที่จะสามารถทำงานในตำแหน่งของพนักงานบริการได้อย่างดี

ในส่วนของพนักงานในแผนกอื่นก็มีขั้นตอนต่าง ๆ พอ ๆ กับแผนกพนักงานบริการ โดยความรับผิดชอบและจัดการต่าง ๆ อยู่ที่ฝ่ายบุคคลและศูนย์ฝึกอบรม

ในช่วงของการเป็นพนักงานประจำของเอส แอนด์ พี ทุก ๆ 6 เดือนจะมีการฝึกอบรมเรียกว่า REFRESH COURSE ซึ่งแต่ละระดับชั้น แต่ละแผนก ก็จะมีการอบรมในเรื่องที่ต่างกัน

ในส่วนของพนักงานต้อนรับ จะมีการอบรมเรื่องภาษาอังกฤษ สำหรับร้านอาหาร หรือฝึกการพูดเชิญชวน ในขณะที่รองหัวหน้าหน่วย ซึ่งเคยผ่านการเป็นพนักงานต้อนรับมาแล้วจะมีการฝึกอบรมเรื่องศิลปะการบังคับบัญชี พนักงานทุกคนทุกแผนกจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเอง พัฒนาการทำงานและได้รับความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ในช่วงของการทำงานการมี ON THE JOB TRAINING จะมีโดยตลอด โดยหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน และยังมีเทคนิคการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอส แอนด์ พี ซึ่งพนักงานจะได้รับการอบรมให้รู้และเข้าใจในพื้นฐานตั้งแต่ต้น คือ ความรู้ทางด้านคิวซี พื้นฐานความรู้เรื่อง 5 ส. ซึ่งจะมีการตรวจสอบการทำงานในเรื่องทั้ง 2 เรื่องนี้อยุ่ตลอดปี

เอส แอนด์ พี ได้จัดการให้มีศูนย์ฝึกอบรมขึ้นมา เพื่อการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเสียสละเวลาที่ควรจะเป็นเวลาของการทำงานของพนักงานไป เพื่อที่จะให้พนักงานมาเข้ารับการอบรม โดยเฉลี่ยเกือบ 50 ชั่วโมงที่ใช้ในการอบรมในการที่จะได้พนักงานระดับกลาง 1 คน ซึ่งไม่ได้นับรวมเวลาที่เป็นการฝึกงานในช่วงอยู่ที่ศูนย์ฝึกประจำที่สาขาต่าง ๆ ทั้งหมดก็เพื่อที่จะได้บุคลากรที่มีความสามารถ อีกทั้งสามารถควบคุมมาตรฐานทางการบริการและการผลิตอาหารและเบเกอรี่ได้อีกด้วย ใครจะคิดอย่างไรไม่รู้ แต่เอส แอนด์ พี คิดว่า คุ้มกับเวลาที่เสียไป เพราะธุรกิจของเอส แอนด์ พี พี่น้องตระกูลไรวามองเห็นชัดเจนว่า เงื่อนไขความสำเร็จอยู่ที่การให้บริการลูกค้าของพนักงานและความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ และมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน

ฝ่ายบุคคลและศูนย์ฝึกอบรมได้ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งในเรื่อที่อาจจะเป็นเรื่องที่บริษัทอื่นไม่เคยเห็นความสำคัญเลย แต่ที่เอส แอนด์ พี กลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องทำอยู่เป็นประจำทุกเดือนก็คือ การฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับพนักงาน

ถ้าจะบอกว่า วิธีการของเอส แอนด์ พี มีเพียงเท่านี้ ก็เป็นความคิดที่ผิดเพราะการบริหารของเอส แอนด์ พีทั้งหมดได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ไม่หยุดอยู่กับที่ของฝ่ายบริหารมาตั้งแต่เริ่ม เพราะฉะนั้นเทคนิคใหม่ ๆ ทางการบริหารย่อมไม่ใช่จะมีเท่านี้ แต่จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมตามสถานการณ์

ความคิดในการตั้งศูนย์ฝึกอบรม การใช้ระบบคิวซี การใช้ระบบ 5 ส. ไม่ใช่เป็นความคิดใหม่เอี่ยมล่าสุด เป็นแนวความคิดที่ฝ่ายบริหารของหลาย ๆ องค์กรรู้และเข้าใจ แต่ที่เอส แอนด์ พี เป็นธุรกิจที่เติบโตมาจากธุรกิจร้านอาหารที่ได้ ใช้แนวความคิดทางการบริหารเหล่านี้มาใช้อย่างได้ผลในการพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้

ไม่จำเป็นต้องบอกที่มาของความคิดว่า เป็นของประเทศใด แต่เอส แอนด์ พี สามารถบริหารงานอย่างผสมผสานออกมาเป็นเอส แอนด์ พี สไตล์ที่มีประสิทธิภาพ

และถ้าจะพูดถึงการบริหารธุรกิจร้านอาหารของคนไทยที่มีสาขามากมายในปัจจุบันแล้ว "เอส แอนด์ พี เป็นผู้นำ"กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.