TTAสั่งต่อเรือใหม่มูลค่ากว่า3พันล้านหนุนงานใต้น้ำรองรับลูกค้าในอนาคต


ASTV ผู้จัดการรายวัน(10 มิถุนายน 2552)กลับสู่หน้าหลัก

TTA แจงเมอร์เมดสั่งต่อเรือสนับสนุนงานประดาน้ำใหม่ 1 ลำ มูลค่า 3,115 ล้านบาท ที่มีระบบสำรองฉุกเฉิน ทันสมัยและประสิทธิภาพมาตรฐานสูงรองรับความต้องการในอนาคต หวังขยายการตลาดงานให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั่วโลก โดยใช้เงินจากกำไรสะสมและเงินกู้ กำหนดการชำระเงิน 30% จ่ายในช่วงก่อสร้างเรือและที่เหลือ 70% จ่ายในวันรับมอบเรือคาดไตรมาส 4 ปีนี้

นางสาวนุช กัลยาวงศา ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) แจ้งว่า บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (MOS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (เมอร์เมด) ได้ลงนาม ในสัญญาสั่งต่อเรือสนับสนุนงานประดาน้ำที่มีระบบสำรองฉุกเฉิน (DP2 DSV) ใหม่ ( เรือที่สั่งต่อใหม่ ) 1 ลำ กับ Bergen Group BMW AS, Norway (ผู้สร้างเรือ) โดย MOS ได้มีการลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โดยเรือดังกล่าวเป็นเรือสนับสนุนงานประดาน้ำที่มีระบบสำรองในกรณีฉุกเฉิน (DP2 DSV) จากรายงานเกี่ยวกับการสร้างเรือพบว่า เรือลำนี้เป็นเรือที่มีการออกแบบรายละเอียดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและสร้างให้มีมาตรฐานสูง มูลค่ารวมของรายการ คิดเป็นเงินรวม 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 3,115,840,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ 34.24 บาท)

การลงทุนดังกล่าว เนื่องจาก MOS ให้บริการที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ รวมไปถึงงานติดตั้งโครงสร้างใต้ทะเล สำรวจ ซ่อม แซมบำรุงรักษา และกู้ภัยทางทะเล MOS ได้รับการรับรองโดยสถาบันจัดชั้นเรือหลักๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลในการเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับงานสำรวจใต้น้ำ นอกจากนี้ MOS ยังเป็นสมาชิกของ International Marine Contractors' Association (IMCA) ด้วย

ปัจจุบัน MOS มีเรือสำรวจและสนับสนุน งานเทคนิคใต้น้ำรวมทั้งสิ้น 7 ลำ โดย 2 ลำเป็นเรือสนับสนุนงานประดาน้ำ (DSV) เรือที่สั่งต่อใหม่ที่จะใช้ชื่อว่า Mermaid Endurer จะเป็นเรือสนับสนุนงานประดาน้ำที่สั่งต่อใหม่เป็นลำที่ 3 ที่มีกำหนดรับมอบในอีก 6 เดือนข้างหน้า และยังมีเรือที่สั่งต่อใหม่ที่จะทยอยรับมอบในไตรมาสที่ 3 ของปีปฏิทิน 2552 ได้แก่ เรือ Mermaid Asiana (ซึ่งเป็นเรือสนับสนุนงานประดาน้ำ DP2 DSV) และเรือ Mermaid Sapphire ( ซึ่งเป็นเรือ DP 2 ROV Support Vessel หรือเรือสนับสนุนงาน ประดาน้ำที่ใช้สนับสนุนยาน ROV ) ซึ่งจะรับมอบในไตรมาสที่ 4 ของปีปฏิทิน 2552

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 MOS ได้ขยาย ฐานลูกค้านอกเหนือไปจากลูกค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง โดยมีประเทศอินเดีย จีน Sakhlin (รัสเซีย) ตะวันออกกลาง และบราซิล การซื้อเรือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ MOS สามารถรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตามการขยายตลาดใน การให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำด้วยกองเรือที่ทันสมัยที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทั่วโลก

สำหรับเงินที่จะนำมาชำระค่าซื้อเรือสั่งต่อใหม่นี้ ส่วนหนึ่งมาจากกำไรสะสมและเงินกู้ของ MOS โดย 30% ของเงินที่จะนำมาชำระค่า ซื้อเรือสั่งต่อใหม่จะจ่ายในช่วงที่มีการก่อสร้างเรือ และอีก 70% จะจ่ายในวันรับมอบเรือ ซึ่งปัจจุบัน เรือที่สั่งต่อใหม่ดังกล่าว (เรือ Mermaid Endurer) อยู่ในช่วงทดลองการใช้งาน ทดลองระบบ และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานประดาน้ำ MOS คาดว่าจะรับมอบเรือดังกล่าวในไตรมาสที่ 4 ของปีปฏิทิน 2552

อนึ่ง ขนาดของรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 7.71 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ TTA และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 (มูลค่าสินทรัพย์รวมของ TTA และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เท่ากับ 40,427,259,829 บาท) ดังนั้น การเข้าทำรายการ ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลัก-ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.