สรุปผลการเจรจารอบ 2

โดย เอกรัตน์ บรรเลง
นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา( มิถุนายน 2555)กลับสู่หน้าหลัก

19 พฤษภาคม 2555 พล.ท.เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานและกองทัพรัฐฉาน (RCSS/SSA) พร้อมคณะประมาณ 12 คน รวมทั้งที่ปรึกษา คือ เจ้าหาญหยองห้วย, เจ้าคืนใส, เจ้าขวานเมือง และเจ้าปืนคำ ได้เข้าประชุมเจรจาสันติภาพ ระดับสหภาพ ครั้งที่ 2 กับตัวแทนรัฐบาลพม่า ที่มี พล.อ.โซวิน รอง ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. และรองประธานคณะทำงานฝ่ายรัฐบาลพม่า คนที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะ

พร้อมด้วย อูอ่องมิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟ และรองประธานคณะทำงานฝ่ายรัฐบาลพม่า คนที่ 2 เป็นรองหัวหน้าคณะพร้อมด้วยอูต่านเท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอูขิ่นหม่องโซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังไฟฟ้า 2 เจ้าอ่องเมียต นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐฉาน พล.ต.โซทุต ผบ.ภาคทหาร ตอ. (ตองจี) พล.จ.ตุนตุนหน่อง ผบ.ภาคทหาร ตอ.กลาง (โขหลำ) พล.ต.ตานทุนอู ผบ.ภาคทหารสามเหลี่ยม (เชียงตุง) อูตุนตุนอู รองอัยการใหญ่ พ.อ.อ่องตู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและกิจการชายแดนแห่งรัฐฉานและ พ.อ.จ่อโซวิน ประจำสำนักงาน ผบ.ทบ.

โดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุม บก.ภาคทหารสามเหลี่ยม เมืองเชียงตุง และใช้เวลาในการหารือกันประมาณ 10 ชม. ซึ่งมีมติข้อตกลงร่วมที่มีการลงนามอย่างเป็นทางการ 12 ข้อ ดังนี้ (เนื้อหาตามเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทยโดยตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม)

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 1-การปราบปรามกวาดล้างยาเสพติด

ทางการพม่ารู้สึกมีความยินดีในส่วนที่สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) ได้ยื่นข้อเสนอแนะมา เกี่ยวกับการปราบปราม กวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไป ซึ่งเกี่ยวกับการป้องปรามภัยจากยาเสพติดนั้น อยู่ในฐานะรัฐบาล ก็มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรออกมา (เลขที่หนังสือ 17/211) กำหนดให้ทุกรัฐ จังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ก่อตั้งคณะกรรมการสำหรับกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวนี้อยู่ และเพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการชุดดังกล่าวกับสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) คณะกรรมการเสริมสร้างความสงบร่มเย็นระดับสหภาพจะนำเสนอต่อท่านประธานาธิบดี เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินงานต่อไปในภายภาคหน้า

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 2-การกำหนดพื้นที่ที่พักอยู่อาศัย สำหรับสมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) และครอบครัว

(ก) การกำหนดพื้นที่ที่พักอยู่อาศัยสำหรับสมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) นั้นให้ตั้งสำนักงานส่วนประสานงานในพื้นที่ อ.เมืองทา สำหรับการดูแลเรื่องความปลอดภัยนั้นให้สามารถวางกองกำลังติดอาวุธ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ และการลงสำรวจพื้นที่จริงนั้นสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) จะประสานความร่วมมือกับกองทัพรัฐบาลสหภาพพม่าเข้าดำเนินการตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคม 2012

(ข) จะร่วมกันลงสำรวจพื้นที่ระหว่างเมืองทา-ท่าสบป๊าด เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ด้านทิศเหนือ เริ่มที่พิกัด MC-330173 ตามฝั่งแม่น้ำสาละวินบรรจบแม่น้ำจ๊อด ที่พิกัด MC-472193

ด้านทิศตะวันออก เริ่มที่พิกัด MC-472193 ตามฝั่งแม่น้ำจ๊อด บรรจบแม่น้ำทา ที่พิกัด MB-505991 จากแม่น้ำทา ถึงเส้นทางเดินรถเมืองทา-สันกลาง มาบรรจบกันที่พิกัด MB-528949

ด้านทิศใต้ เริ่มที่พิกัด MB-528949 ถึงเส้นทางเดินรถจากเมืองทา-ท่าสบป๊าด มาบรรจบต้นน้ำแม่เต๊ะที่พิกัด MC-395084

ด้านทิศตะวันตก เริ่มที่พิกัด MC-395084 ไปตามแม่น้ำเต๊ะ จนถึงที่พิกัด 348128 ในแม่น้ำสายเดียวกัน แล้วจากพิกัดนี้พาดผ่านขึ้นมาตามสันเขา ที่พิกัด MC-395084 จนถึงที่พิกัด MC-330173

(ค) พื้นที่ที่กำหนดไว้ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำแม่กุนและหนองอ้อนั้น เพื่อให้เป็นตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ ให้ร่วมกันลงสำรวจพื้นที่ ดังนี้

ด้านทิศเหนือ เริ่มที่พิกัด LC-990060 บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออก จนถึงฝั่งแม่น้ำสาละวิน ที่พิกัด MC-120100

ด้านทิศตะวันออก เริ่มที่พิกัด MC-120100 บ่ายหน้าไปทางทิศใต้ ตามแม่น้ำห้วยฮุง จนถึง Point-1611 ที่พิกัด MC144050 จากพิกัดนี้ บ่ายหน้าไปทางทิศใต้ตามห้วยแม่เย็นถึงที่พิกัด MB-188977

ด้านทิศใต้ เริ่มที่พิกัด MB-188977 บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกจนถึงที่พิกัด MB-170975 จากพิกัดนี้ไปตามเส้นทางเดินรถแม่ออ และน้ำแม่กุน ถึงที่พิกัด MB-077935

ด้านทิศตะวันตก เริ่มที่พิกัด MB-077935 ไปตามแม่น้ำค่ากุน (น้ำแม่กุน) บ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ จนมาบรรจบแม่น้ำสาละวินที่พิกัด LC-990060

(ง) พื้นที่สำหรับกำหนดให้เป็นท่าเรือข้ามแม่น้ำสาละวิน พร้อมที่ตั้งฐานกองกำลังติดอาวุธสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่มาจากฝ่ายละ 1 ชุดนั้น ให้เป็นไปตามนี้

1-ท่าสบป๊าด พิกัด MC-442189

2-ท่าซะแงะ พิกัด MC-042077

3-ท่าเต พิกัด MC-296154 และทางลัดด้านทิศตะวันออกที่ข้ามได้ พิกัด MC-330173

(จ) เจ้าหน้าที่จากกรมวางแผนยุทธศาสตร์ ทพม.ประจำบ้านหัวเมือง จัดให้เจ้าหน้าที่จากสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) และ “มห่าจ่า” หัวหน้ากลุ่มปิตูจิ๊ด (อส.พม่า) หัวเมือง ได้พบปะเจรจากันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อลงสำรวจพื้นที่ตามร่องน้ำแม่กุน ให้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้เหมือนในพื้นที่เมืองทา

(ฉ) ภายหลังมีการสำรวจพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการกำหนดสถานที่สำหรับที่พักอยู่อาศัยโดยการสร้างบ้านเรือน จำนวน 200 หลังคานั้น จะใช้งบประมาณจำนวน 100 ล้านจั๊ต ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการดำเนินการก่อสร้างมติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 3-ข้อตกลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในการหาเลี้ยงปากท้อง สำหรับครอบครัวสมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน กองทัพรัฐฉาน

ในพื้นที่ อ.น้ำคำ, สี่ป้อ, จ๊อกเม, น้ำหลั่น, น้ำสั่น, เมืองกึ๋ง, ลายค่า, เมืองหนอง, เกซี, เมืองปั่น, ป๋างโหลง, หลอยแหลม, น้ำจ๋าง, เมืองนาย, ลางเคอ, หมอกใหม่, กุ๋นฮิง, โขหลำ, เมืองเป็ง (ล๊อกจอก), เมืองตุ๋ง, เมืองสาด, เมืองคุด, ท่าขี้เหล็ก, เชียงตุง, เมืองยอง, เมืองตอง, เมืองปูลวง, เมืองปูอ่อน, เก็งตอง เหล่านี้ให้สมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน กองทัพรัฐฉาน สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ปศุสัตว์, อุตสาหกรรม และธุรกิจการค้าขายต่างๆ ได้ตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้อย่างเสรี

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 4-การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

รัฐจะให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่สมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน กองทัพรัฐฉาน ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 5-กลุ่มองค์กรให้ความช่วยเหลือทางสังคม

กลุ่มองค์กรให้ความช่วยเหลือทางสังคม ทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศ ที่ประสงค์จะเข้ามาดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางสังคมในรัฐฉาน (Shan State) นั้น มีมติข้อตกลงร่วมว่า ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ออกใบอนุญาตในการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้กลุ่มองค์กรเหล่านี้ดำเนินงานไปภายใต้ข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 6-การอนุญาตให้ตั้งสื่อ Tai freedom และสำนักงานข่าว

สำนักงานวิทยุกระจายเสียง และสื่อ Tai freedom News ในสังกัดสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน กองทัพรัฐฉานนั้น มีมติข้อตกลงร่วมว่า จะอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายควบคุมสื่อที่จะตราพระราชบัญญัติขึ้นในเร็วๆ นี้

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 7-สมาชิก RCSS/SSA ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ

นอกจากผู้ต้องโทษทางอาญาแล้ว มีมติข้อตกลงร่วมว่า จะดำเนินการนิรโทษกรรมตามกฎหมายและปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 8-คณะกรรมการสังเกตการณ์การเสริมสร้างความสงบร่มเย็น

บุคคล ตัวแทนจากสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) และตัวแทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการสังเกตการณ์ฯ มีมติข้อตกลงร่วมว่าจะร่วมเจรจาและดำเนินงานให้ปรากฏเป็นรูปธรรมภายในเดือนมิถุนายน 2012

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 9-การถอดถอนชื่อออกจากกลุ่มองค์กรนอกกฎหมาย

เพื่อการเสริมสร้างความสงบร่มเย็นอย่างถาวรนั้น หากว่ามีความเชื่อมั่นต่อสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) เมื่อใด มีมติข้อตกลงร่วมว่าจะถอดถอนรายชื่อ RCSS/SSA ออกจากบัญชีองค์กรนอกกฎหมายทันที

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 10-ภาคธุรกิจ

ในพื้นที่ประชิดชายแดนไทยที่มีสมาชิกของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) ปักหลักอาศัยอยู่ เช่น เมืองเต๊าะ เมืองทานั้น รัฐจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ โดยในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ สมาชิก RCSS/SSA ที่ประกอบกิจการธุรกิจต่างๆ มีสิทธิในการวางแผน จัดการ และประกอบธุรกิจต่างๆ ได้ตามสิทธิที่บัญญัติระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเสรี

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 11-RCSS/SSA พบปะเจรจากับกลุ่มพันธมิตร

มีมติตกลงร่วมกันว่า สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) สามารถที่จะพบปะเจรจากับตัวแทนของพรรคการเมือง, กลุ่มพันธมิตรต่างๆ ตลอดจนพลเรือนทั่วไปได้อย่างเสรี

มติข้อตกลงร่วม ข้อที่ 12-การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

มีมติตกลงร่วมกันว่า จะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ สมาชิกสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS) กองทัพรัฐฉาน (SSA) ผู้อพยพลี้ภัยสงคราม และประชาชนพลเมืองทั่วไป

(อ่านเรื่อง “ปางโหลง...สัญญาที่ถูกลืม” นิตยสาร ผู้จัดการ 360 ํ ฉบับเดือนเมษายน 2554 หรือใน www.goto manager.com ประกอบ)


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.