Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 
photo explorer | news photo | people collection

ธนินท์ เจียรวนนท์ view photo | read story
"เมืองไทยกำลังจะรวยกับเขาแล้ว ถ้ารัฐบาลเข้าใจว่า เรานี่ก็เป็นประเทศที่มีน้ำมัน แต่น้ำมันอยู่บนดิน ใช้ไม่หมด บ่อน้ำมันบนดินของเราก็คือสินค้าเกษตร จริงๆ น้ำมันมนุษย์สำคัญกว่าน้ำมันเครื่องจักร ทำไมเราไม่ยกราคาเกษตรให้ตีคู่ไปกับราคาน้ำมัน แล้วก็ใช้วิธีขึ้นเงินเดือน..."
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ view photo | read story
"บ้านปูมีนโยบายที่เป็นสากล ปฏิบัติเท่าเทียมกันในทุกประเทศ นั่นคือปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบทุกประเภทอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติเยี่ยงพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม สนับสนุนเกื้อกูลรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม"A
Annemarie Durbin

D
David C. Forman

J
Jack Truong

K
Keisuke Onishi

M
Michael G. Hermann
Michael Switek

R
Robert Brown

T
Tony Fernandes

V
Vishnu Mohan
กนก วงษ์ตระหง่าน
กนก อภิรดี
กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน
กรณ์ จาติกวณิช
กรัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์
กฤษณัน งามผาติพงศ์
ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
กอร์ดอน ฮันท์ลีย์
กาญจน์ ขจรบุญ
กานต์ ตระกูลฮุน
กิตติยา โตธนะเกษม
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
กิติกร เพ็ญไพโรจน์
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน
เกรียงไกร กาญจนะโภคิน
เกษชณง สกาวรัตนานนท์

ขจร เจียรวนนท์
เขมทัต พลเดช

คริสติน่า ซานิค
คริสเตียน โบ
คาร์ล กู๊ดเดียร์
คิม ว๊าซไฟท์
เคิร์ท ว๊าชไฟท์
แคทลีน มาลีนนท์

งามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ

จอห์น รัตนเวโรจน์
จาฤก กัลย์จาฤก
จิตตนาถ ลิ้มทองกุล
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
จุลกร สิงหโกวินท์
เจริญ สิริวัฒนภักดี
แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
เฉลิม อยู่วิทยา

ชฎา วัฒนศิริธรรม
ชนินทร์ สิริสันต์
ชโยทิต กฤดากร, ม.ล.
ชลิต นาคพะวัน
ชอง โท
ชัย โสภณพนิช
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ.
ชาติ จิราธิวัฒน์
ชาติศิริ โสภณพนิช
ชาลอต โทณะวณิก
ชุมพล ณ ลำเลียง
ไชย ไชยวรรณ

ซิคเว่ เบรคเก้
ไซมอน ชาน

ฌอน คอลลิกัน

ฐิติพงษ์ เขียวไพศาล

ดนุชา วีระพงษ์
ดุสิต นนทะนาคร
เดวิท เฮนดริกซ์

ไตรภพ ลิมปพัทธ์

ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.

ทรงศักดิ์ เปรมสุข
ทวี บุตรสุนทร
ทศ จิราธิวัฒน
ทัศพล แบเลเว็ลค์

ธนา เธียรอัจฉริยะ
ธนินท์ เจียรวนนท์
ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
ธวัชชัย วิไลลักษณ์
ธวิช จารุวจนะ
ธีรพงศ์ จันศิริ

นิมิตร หมดราคี
นิรุต จิตชัย
นิวัตต์ จิตตาลาน
นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
บรรยง พงษ์พานิช
บัณฑูร ล่ำซำ
บันเทิง ตันติวิท
บาสเกอร์ รังกาชารี
บิล เฮเนกี้
บุญ วนาสิน
บุญเกียรติ โชควัฒนา
บุญคลี ปลั่งศิริ
บุญชัย เกียรติธนาวิทย์
บุญชัย เบญจรงคกุล
บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
บุษบา ดาวเรือง

ปกรณ์ พงศ์วราภา
ปฐมา พรประภา
ปรเมศน์ มินศิร
ประจวบ ตันตินนท์
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ประชา มาลีนนท์
ประชุม มาลีนนท์
ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
ประวิทย์ มาลีนนท์
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร
ประเสริฐ มนูพิบูลย์
ปราโมท สักกำจร
ปรีดา เตียสุวรรณ์
ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว.
ปัญญา ควรตระกูล
ปัญญา นิรันดร์กุล
ปิติ ลีเลิศพันธ์
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์
ปิยะ จิตตาลาน
ปิยะบุตร ชลวิจารณ์
ปีเตอร์ โกธาร์ด
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา

พงศธร สิริโยธิน
พรพรรณ ก่อนันทเกียรติ
พลวัฒน์ ศุขจรัส
พอล มนัสถาวร
พันศักดิ์ วิญญรัตน์
พัลลภ นาคพิทักษ์
พาที สารสิน
พิชิต อัคราทิตย์
พิพัฒน์พงษ์ โปษยานนท์
พิริยะ วิเศษจินดา
เพิ่มพล ประเสริฐล้ำ
เพียงใจ หาญพาณิชย์
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ภาสันต์ สวัสดิวัตน์, ม.ล.
ภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
ภูษณ ปรีย์มาโนช

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
เมทินี กิ่งโพยม

ยรรยง อัครจินดานนท์
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เย็บ ซู ชวน

ระเฑียร ศรีมงคล
รัฐวดี บัวเลิศ

ลีนา เมธีดล

วนา พูลผล
วนารักษ์ เอกชัย
วรวรรณ ธาราภูมิ
วราวิช กำภู ณ อยุธยา
วสันต์ จาติกวณิช
วอลเตอร์ เลโอ ไมเยอร์
วันฉัตร ผดุงรัตน์
วัลลภ เจียรวนนท์
วาสิลี สกูร์ดอส
วิกรม ชัยสินธพ
วิชัย มาลีนนท์
วิชา พูลวรลักษณ์
วิชิต สุรพงษ์ชัย
วิทิต ลีนุตพงษ์
วิโรจน์ นวลแข
วิลเลียม เอ็ม บู๊ทซ์
วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
วิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล
วิวัฒน์ อรรถประสิทธิ์
วิเศษ จูภิบาล
วีรพงษ์ รามางกูร
ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์, ม.ล.
ศุภจี สุธรรมพันธุ์
ศุภชัย เจียรวนนท์
ศุภลักษณ์ อัมพุช

สงกรานต์ กระจ่างเนตร์
สงกรานต์ อิสสระ
สตีฟ วินเซนต์
สถาพร กวิตานนท์
สถิต จูพัฒนกุล
สบสันติ์ เกตุสุวรรณ
สมเกียรติ ศิริชาติไชย
สมจินต์ ศรไพศาล
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
สมบูรณ์ ครบธีรนนท์
สมประสงค์ บุญยะชัย
สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ
สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
สรรพัชญ โสภณ
สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
สหัส ตรีทิพยบุตร
สันติ ภิรมย์ภักดี
สันติสุข จงมั่นคง
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
สาระ ล่ำซำ
สุดาวดี เกรียงไกร,ม.ล.
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
สุภสิทธิ์ ชุมพล, ม.ล.
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
สุรางค์ เปรมปรีด์
สุรางค์รัตน์ จิราธิวัฒน์
สุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม
สุวิช พึ่งเจริญ
เสถียรพงศ์ ธรรมสอน
เสริมคุณ คุณาวงศ
เสริมสิน สมะลาภา

อดิเรก วัฎลีลา
อธึก อัศวานันท์
อนนต์ สิริแสงทักษิณ
อนันต์ อัศวโภคิน
อนุพงษ์ อัศวโภคิน
อนุรัตน์ เทียมทัน
อภิพร ภาษวัธน์
อภิรักษ์ โกษะโยธิน
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
อรุณ จิรชวาลา
อลัน ชิ ยิม แคม
อวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
อัมพร บุญสัมพันธ์
อัสนี โชติกุล
อาชว์ เตาลานนท์
อารยา ภู่พานิช
อาวุธ พลอยส่องแสง
อำพล โพธิ์โลหะกุล
อีริค บี บูทซ์
เอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ
แอนดรูว์ เนธัน
แอนดรูว์ แม็คบีน

ฮันส์ โรเจอร์ สนุ้ก
เฮนรี่ โฮ


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย