Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Positioning1  
PR News2  
Web Sites2  
Total 7  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ศูนย์หนังสือจุฬา


PR News Network (1 - 2 of 2 items)
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบหนังสือ Harry Potter and the Deathly Hallows และขอเชิญ… เหล่ามักเกิ้ล ที่มีอายุระหว่าง 9 – 18 ปี ร่วมประกวด แต่งกายแฟนซี และแสดงบทบาท ในหัวข้อ…ฉันเป็นใคร? ใน HARRY POTTER ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสด(ศูนย์หนังสือจุฬา 29 มิถุนายน 2550)
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง การสอนคิดด้วยโครงงาน บูรณาการด้วยทักษะ 5 C ของครูไทย ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญครู อาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนคิดด้วยโครงงาน บูรณาการด้วยทักษะ 5 C ของครูไทย เพื่อให้ครู อาจารย์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปบูรณาการปรับเปลี่ยนวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550(ศูนย์หนังสือจุฬา 21 มิถุนายน 2550)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย