Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
ผู้จัดการรายวัน7  
ผู้จัดการรายสัปดาห์1  
PR News2  
Web Sites1  
Total 11  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ, บมจ.


   
  บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ, บมจ.  
       
     171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  
     ----  
     กรุงเทพมหานคร  
     10210  
     Thailand  
     02-565-3811-8  
     02-565-3825  
     -----  
   
     บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการตามความเห็นและมติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จะ จัดตั้งโครงการเติมน้ำมันอากาศยาน

ปัจจุบัน เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิจากรัฐบาลไทยในการดำเนินธุรกิจจัดเก็บ และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยานทุกประเภทและทุกเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยลักษณะของสิทธิดังกล่าว คือ บมจ. ท่าอากาศยานไทย อนุญาตให้บริษัทฯ เช่าระบบท่อส่งเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการให้บริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ สัญญาเช่าท่อจาก บมจ. ท่าอากาศยานไทย มีการ ต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี

โดยเงื่อนไขและอายุสัญญาเช่าจะเป็นไปตามเดิม จนกว่าระบบท่อส่งเชื้อเพลิงหรือท่าอากาศยานในส่วนที่เกี่ยวข้องจะหมดอายุการใช้งาน ซึ่งเนื่องจากตามลักษณะธุรกิจจะต้องมีการบำรุงรักษาท่อ (เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่ตลอด เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ หากมีส่วนใดที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมต้องจัดการทันที) รวมทั้งมีระบบป้องกันการกัดกร่อนและเป็นสนิมของท่อโดยใช้ประจุไฟฟ้า (Cathodic Protection) ดังนั้น อายุการใช้งานของท่อส่งเชื้อเพลิงในท่าอากาศยานโดยทั่วไปจะมากกว่า 30 ปี

ปัจจุบัน ท่อส่งเชื้อเพลิงของ บมจ. ท่าอากาศยานไทยได้เปิดดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี
บริษัทฯ ให้บริการเชื้อเพลิงการบินอย่างครบวงจรทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อฯ ระบบคลังน้ำมันอากาศยาน และระบบเติมน้ำมันอากาศยาน โดยมีลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเติมน้ำมัน คือ บริษัทผู้ค้าน้ำมันต่างๆ ที่ขายน้ำมันอากาศยานให้แก่สายการบิน

โดยบริษัทฯ มีการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน 2 ประเภท คือ น้ำมันอากาศยานสำหรับเครื่องบินไอพ่น (JET A-1) และน้ำมันอากาศยานสำหรับเครื่องบินลูกสูบ (AVGAS)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานสำหรับเครื่องบินไอพ่นให้แก่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานสุโขทัย โดยบริษัทฯ ได้รับสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด โดยระยะเวลาการให้ดำเนินการ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2554

บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ถือเป็นบริษัทย่อย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 โดย ณ 31 ธันวาคม 2547 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 530 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานเช่นเดียวกับบริษัทฯ และเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อฯ ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากบทม. เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยอายุสัมปทานจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเปิดให้บริการ

2.บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด ถือเป็นบริษัทย่อย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2529 โดย ณ 31 ธันวาคม 2547 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 120,000 บาท บริษัท บริการน้ำมัอากาศยาน จำกัด ประกอบธุรกิจเติมน้ำมันให้แก่อากาศยาน (Intoplane) ซึ่งเป็นการรับเหมาเฉพาะแรงงาน โดยเริ่มแรกจะเป็นการรับจ้างบริษัทฯ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สายการบิน ต่อมาภายหลังบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินงานด้านเติมน้ำมันเอง บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด จึงไม่มีการประกอบกิจการใดๆ ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงเดือนกันยายน 2544 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ได้เริ่มดำเนินการรับจ้างบริษัทฯ ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสมุย และท่าอากาศยานสุโขทัย

3.บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัดถือเป็นบริษัทย่อย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 โดย ณ 31 ธันวาคม 2547 มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 360 ล้านบาท โดยการร่วมลงทุนในโครงการนี้ของบริษัทฯ เป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ให้ครอบคลุมถึงการขนส่งน้ำมันอากาศยานมายังคลังน้ำมันของบริษัทฯที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการขยายฐานรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งมีผลเป็นการส่งเสริมความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดในลักษณะการให้บริการครบวงจร (One Stop Service) ซึ่งคู่แข่งไม่มีความพร้อมที่จะทำได้เช่นบริษัทฯ บริษัท เจพี-วันแอสเซ็ท จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางระบบท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดินจากมักกะสันไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการวางท่อฝังใต้ดินขนานกับทางรถไฟเข้าสู่คลังน้ำมันของบริษัทฯที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4.บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 ตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อประกอบกิจการด้านการเก็บรักษา และดำเนินการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางระบบท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดินซึ่งสร้างขนานกับทางรถไฟ มีระยะทางรวม 69 กิโลเมตรจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากผ่าน คลังน้ำมันเชลล์ และคาลเท็กซ์ที่ช่องนนทรี ไปยังคลังน้ำมันของบริษัทฯ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์รวมการรับและจ่ายน้ำมันเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งบริษัท คือ เพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจาการขนส่งน้ำมันจากการขนส่งอื่นๆ เช่น รถบรรทุก และรถไฟ ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,592 ล้านบาท

ณ 30/09/2548 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 425.00 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 425.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 23/08/2548

1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ 95,988,750 คิดเป็นร้อยละ 22.59

2 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 30,000,000 คิดเป็นร้อยละ 7.06

3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ 30,000,000 คิดเป็นร้อยละ 7.06

4 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ 30,000,000 คิดเป็นร้อยละ 7.06

5 บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 30,000,000 คิดเป็นร้อยละ 7.06

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย