Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ5  
ผู้จัดการรายวัน26  
ผู้จัดการรายสัปดาห์5  
PR News2  
Web Sites1  
Total 34  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > กฤษดามหานคร, บมจ.


   
  กฤษดามหานคร, บมจ.  
       
     97/4 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต  
     ----  
     กรุงเทพมหานคร  
     10300  
     Thailand  
     02-243-5454  
     02-261-0799  
     -----  
   
     บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2525 เพื่อประกอบธุรกิจค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ทั้งในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใต้ชื่อการค้า “กฤษดานคร” บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2534

ต่อมา บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและดำเนินการตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อให้พ้นเหตุแห่งการเพิกถอน โดยบริษัทได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุปลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ดังต่อไปนี้

1.การซื้อ-ขายที่ดิน เป็นลักษณะการซื้อที่ดินผืนใหญ่แล้วนำมาแบ่งจัดสรรเป็นแปลงๆ จากนั้นจึงนำมาบริหารและพัฒนาโครงการให้มีถนนและระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนก่อน แล้วจึงขายแก่ผู้ซื้อรายย่อย

2.การพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งนับรวมตั้งแต่การจัดสรรพื้นที่ดิน การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง การรับเหมาก่อสร้าง ไปจนถึงบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ที่ดิน เช่น การจัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน ซึ่งแบ่งเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และ อาคารพาณิชย์

3.การรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าซึ่งซื้อที่ดินของบริษัท โดยทำการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ของบริษัท

4.การรับบริหารการขาย รับบริหารการขายให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ โดยมีรายได้จากการบริหารการขายตามสัดส่วนยอดขาย

5.การดำเนินธุรกิจการพัฒนาและบริหารสนามกอล์ฟ

บริษัทมีบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้น 12 บริษัท โดยมีบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 11 บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวโดยตรง 10 บริษัท และบริษัท เคเอ็มซี-ฮิบฮิง คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท ไทรแดนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50.99

ปัจจุบันบริษัท เคเอ็มซี ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ และบริษัท เค เอ็ม ซี มารีน่า บิซิเนส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารท่าจอดเรือ และสโมสรยอร์ชคลับนั้น ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจหลัก

นอกจากนี้ ทั้ง เคเอ็มซี-ฮิบฮิง ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ ไทรแดนท์ เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นต่างก็หยุดดำเนินกิจการ โดย เคเอ็มซี-ฮิบฮิง หยุดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2542 และไทรแดนท์ เอ็นจิเนียริ่ง หยุดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2541

1.บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)
ประกอบธุรกิจ ค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

2.บริษัท เค-วัน อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจ ค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจ ค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4.บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจ ค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5.บริษัท เค เอ็ม ซี อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและปลูกสร้างบ้าน

6.บริษัท เค เอ็ม ซี กอล์ฟคลับ จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจ พัฒนาและบริหารสนามกอล์ฟ

7.บริษัท เคเอ็มซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจ รับบริหารการขายให้กับโครงการหมู่บ้านจัดสรร

8.บริษัท เคเอ็มซี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนจำนวน 1,408,234,632 หุ้น โดยมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 465,888,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.80 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 4,099,814,840.00 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนจำนวน 61,022,749 หุ้น โดยมีหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระแล้วจำนวน 61,022,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.80 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระแล้วจำนวน 537,000,191.20 บาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีผู้ที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 รายแรกของบริษัท ณ 2 กุมภาพันธ์ 2548 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน จำนวนหุ้นที่ถือ 40,352,900 คิดเป็นร้อยละ 7.66
2. นางนพรัตน์ บุนนาค จำนวนหุ้นที่ถือ 36,120,000 คิดเป็นร้อยละ 6.86
3. กลุ่มกฤษดาธานนท์1 จำนวนหุ้นที่ถือ 35,536,487 คิดเป็นร้อยละ 6.74
4. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำนวนหุ้นที่ถือ 20,241,024 คิดเป็นร้อยละ 3.84
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล จำนวนหุ้นที่ถือ 16,100,000 คิดเป็นร้อยละ 3.06
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย