Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
PR News2  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย, บจก.


นิตยสารผู้จัดการ
ภาษีทั่วโลกลดทุกปี ในช่วงระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทั่วโลกลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงทุกปีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับเพิ่มขึ้นทุกปี(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2551)
PR News Network
การจัดการภาษีสำหรับบริษัทที่มีบุคลากรเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นประจำ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านภาษี จัดสัมมนาในหัวข้อ “การวางแผนการจัดการเดินทางเข้าประเทศและภาษีนิติบุคคลสำหรับการเดินทางในระยะสั้น” ที่การสัมมนาร่วมด้านการเงินซึ่งมีบริษัทต่าง ๆ เข้าร่วม(สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 5 กุมภาพันธ์ 2552)
ผลการสำรวจของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า ภาษีเงินได้ทั่วโลกลดลง จากการสำรวจพบว่า ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของ 33 ประเทศ จาก 87 ประเทศ ได้ลดลง ในช่วง หกปีที่ผ่านมา โดย มีเพียงเจ็ดประเทศเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น อัตราสูงสุดอยู่ในยุโรป และอัตราต่ำสุดอยู่ในลาตินอเมริกา ภาษีทางอ้อมอาจจะช่วยทำให้ช่องว่างของรายได้ของรัฐลดลง(สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์, บจก. 20 พฤศจิกายน 2551)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย